Tiếng Anh 12 Unit 3 Lesson 3

Look at the pictures. What jobs are shown? What are some good and bad things about these jobs? a. Listen to David and Cassie talking about what they want to do in the future. Which things do they talk about? b. Now, listen and fill in the blanks with no more than three words.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let's Talk!

Look at the pictures. What jobs are shown? What are some good and bad things about these jobs?

(Nhìn vào những bức tranh. Những công việc nào được hiển thị? Một số điều tốt và xấu về những công việc này là gì?)

Lời giải chi tiết:

They are counselor, cashier and receptionist.

A counselor works long hours, if you have your own practice you can basically set your own schedule. This means that you can have a rewarding career and still have time to spend with family and friends. However, Even though you can set normal work hours for yourself during the day, you may find that many of your clients can only meet after hours due to their own work commitments.

Besides the basic math skills taught in elementary school, landing a cashier job requires a few hours to a few weeks of training to use the various point-of-sale systems, learn how to protect customer credit information, and familiarize yourself with policies and procedures. Because they require little education and training, employers treat cashiers as highly replaceable.

Most receptionist positions require only a high school diploma; most like a little bit of experience, but sometimes if you have the right skillset and a positive attitude, you can find the a position. Unfortunately, there’s not often a lot of promotional opportunities as a receptionist.

(Họ là nhân viên tư vấn, nhân viên thu ngân và lễ tân.

Một nhân viên tư vấn làm việc nhiều giờ, nếu bạn có cơ sở hành nghề riêng, về cơ bản bạn có thể đặt lịch trình của riêng mình. Điều này có nghĩa là bạn có thể có một sự nghiệp xứng đáng và vẫn có thời gian dành cho gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, mặc dù bạn có thể đặt giờ làm việc bình thường cho mình trong ngày, nhưng bạn có thể thấy rằng nhiều khách hàng của mình chỉ có thể gặp nhau sau giờ làm việc do cam kết công việc của riêng họ.

Bên cạnh những kỹ năng toán học cơ bản được dạy ở trường tiểu học, để có được công việc thu ngân đòi hỏi phải đào tạo vài giờ đến vài tuần để sử dụng các hệ thống điểm bán hàng khác nhau, học cách bảo vệ thông tin tín dụng của khách hàng và làm quen với các chính sách và thủ tục. . Bởi vì họ yêu cầu ít giáo dục và đào tạo nên người sử dụng lao động coi nhân viên thu ngân là người có khả năng thay thế cao.

Hầu hết các vị trí lễ tân chỉ yêu cầu bằng tốt nghiệp phổ thông trung học; hầu hết thích một chút kinh nghiệm, nhưng đôi khi nếu bạn có kỹ năng phù hợp và thái độ tích cực, bạn có thể tìm được việc làm. Thật không may, ở vị trí lễ tân thường không có nhiều cơ hội thăng tiến.)

Listening a

a. Listen to David and Cassie talking about what they want to do in the future. Which things do they talk about?

(Hãy nghe David và Cassie nói về những điều họ muốn làm trong tương lai. Họ nói về những điều gì?)

getting an apprenticeship

(nhận học nghề)

working a nine-to-five job

(làm công việc từ chín đến năm giờ)

having their own business

(có công việc kinh doanh riêng)

Listening b

b. Now, listen and fill in the blanks with no more than three words.

(Bây giờ, hãy nghe và điền vào chỗ trống không quá ba từ.)

1. Cassie says a nine-to-five job makes it easier to plan a ___________.

2. Cassie is thinking of working as a software engineer, a call center worker, or ___________.

3. David says having your own business means you can choose when to ___________ work.

4. Cassie wants to find a mentor to help develop her ___________.

5. David wants to ___________ smart devices such as phones and tablets.

Listening c

c. In pairs: What do you think about Cassie and David's ideas?

(Làm theo cặp: Bạn nghĩ gì về ý tưởng của Cassie và David?)

Reading a

a. Read Hannah's essay about her mom's job. What does Hannah think about nine-to-five jobs?

(Đọc bài luận của Hannah về công việc của mẹ cô ấy. Hannah nghĩ gì về công việc từ chín đến năm giờ?)

1. She thinks they're great for everyone.

(Cô ấy nghĩ chúng rất tốt cho tất cả mọi người.)

2. She thinks they're good for some people, but not everyone.

(Cô ấy nghĩ chúng tốt cho một số người, nhưng không phải cho tất cả mọi người.)

3. She thinks a work-life balance is better than a nine-to-five job.

(Cô ấy nghĩ cân bằng giữa công việc và cuộc sống sẽ tốt hơn công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.)

My mom is an accountant. She keeps track of the money that her company makes and spends. It's a nine-to-five job, and she really likes it. However, some people prefer not to work a nine-to-five job. This kind of job has both advantages and disadvantages.

My mom's job has some pretty good advantages. One advantage is that she gets a regular salary, which means she makes the same money each month. This helps her save money and plan for the future more easily. Moreover, the job comes with great perks, such as a company outing each year, dinners and parties, health insurance, and even a gym membership. In addition, the work-life balance of a nine-to-five job is not terrible because you have evenings off, and you don't usually work on the weekends.

On the other hand, I think there are some disadvantages of working a nine-to-five job, too. If you want to make more money, it can be pretty difficult. Your salary is the same each month. You have to get promoted to a higher position or leave and find a job with a higher salary. In contrast to my mom's job, some nine-to-five jobs don't offer good benefits at all. Finally, some people don't like the work-life balance of nine-to-five jobs. My mom has to work about 40 hours each week, which is quite a lot, and the hours aren't usually flexible.

In summary, there are some good benefits to my mom's nine-to-five office job, but not every job has them. It's great to have a regular salary and perks, but some people might prefer a better work-life balance.

Tạm dịch

Mẹ tôi là nhân viên kế toán. Cô theo dõi số tiền mà công ty cô kiếm được và chi tiêu. Đó là một công việc từ chín đến năm giờ và cô ấy thực sự thích nó. Tuy nhiên, một số người không thích làm công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Loại công việc này có cả ưu điểm và nhược điểm.

Công việc của mẹ tôi có một số thuận lợi khá tốt. Một lợi thế là cô ấy nhận được mức lương đều đặn, nghĩa là cô ấy kiếm được số tiền như nhau mỗi tháng. Điều này giúp cô tiết kiệm tiền và lên kế hoạch cho tương lai dễ dàng hơn. Hơn nữa, công việc này còn đi kèm với những đặc quyền tuyệt vời, chẳng hạn như chuyến đi chơi cùng công ty hàng năm, bữa tối và tiệc tùng, bảo hiểm y tế và thậm chí là thẻ thành viên phòng tập thể dục. Ngoài ra, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của một công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ sáng không có gì đáng lo ngại vì bạn có những buổi tối được nghỉ và bạn thường không làm việc vào cuối tuần.

Mặt khác, tôi nghĩ cũng có một số bất lợi khi làm công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn, điều đó có thể khá khó khăn. Lương của bạn mỗi tháng đều như nhau. Bạn phải được thăng chức lên vị trí cao hơn hoặc nghỉ việc và tìm một công việc có mức lương cao hơn. Ngược lại với công việc của mẹ tôi, một số công việc từ chín đến năm giờ không mang lại lợi ích gì cả. Cuối cùng, một số người không thích sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của những công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Mẹ tôi phải làm việc khoảng 40 giờ mỗi tuần, khá nhiều và thời gian thường không linh hoạt.

Tóm lại, công việc văn phòng từ 9 giờ sáng của mẹ tôi có một số lợi ích tốt, nhưng không phải công việc nào cũng có. Thật tuyệt vời khi có mức lương và phúc lợi đều đặn, nhưng một số người có thể thích sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống hơn.

Lời giải chi tiết:

2. She thinks they're good for some people, but not everyone.

(Cô ấy nghĩ chúng tốt cho một số người, nhưng không phải cho tất cả mọi người.)

Reading b

b. Match the bold words in the text with their definitions.

(Nối những từ in đậm trong văn bản với định nghĩa của chúng.)

1. _____________: a short trip that you go on with a group of people, usually for fun or education

(một chuyến đi ngắn mà bạn đi cùng một nhóm người, thường là để giải trí hoặc học tập)

2. _____________: able to change to suit new situations

(có khả năng thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh mới)

3. _____________: a job

(một công việc)

4. _____________: the time you spend working compared with the time you spend with your family, relaxing, etc.

(thời gian bạn làm việc so với thời gian bạn dành cho gia đình, thư giãn, v.v.)

5. _____________: money that employees receive for doing their job

(tiền nhân viên nhận được khi thực hiện công việc của mình)

6. _____________: something, in addition to money, that people receive for doing their job

(thứ gì đó, ngoài tiền, mà mọi người nhận được khi thực hiện công việc của mình)

Lời giải chi tiết:

Reading c

c. Now, read and answer the questions.

(Bây giờ hãy đọc và trả lời các câu hỏi.)

1. What's a benefit of earning a regular salary?

(Nhận lương đều đặn có lợi ích gì?)

A. You make a lot of money.

(Bạn kiếm được rất nhiều tiền.)

B. It's easier to plan your budget.

(Lập kế hoạch ngân sách của bạn dễ dàng hơn.)

C. You don't work a lot.

(Bạn không làm việc nhiều.)

2. Which of the following is NOT mentioned as an advantage of working a nine-to-five job?

(Điều nào sau đây KHÔNG được đề cập như một lợi thế khi làm công việc từ chín đến năm giờ?)

A. great work-life balance

(sự cân bằng tuyệt vời giữa công việc và cuộc sống)

B. a fixed amount of money

(một số tiền cố định)

C. health insurance

(bảo hiểm y tế)

3. The word This in paragraph 2 refers to ____________.

(Từ This ở đoạn 2 đề cập đến)

A. a nine-to-five job

(một công việc từ chín đến năm giờ)

B. a perk

(một đặc quyền)

C. getting a regular salary

(nhận lương đều đặn)

4. How can people with nine-to-five jobs increase their salary?

(Làm thế nào những người có công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều có thể tăng lương?)

A. get a different job

(kiếm một công việc khác)

B. work more hours

(làm việc nhiều giờ hơn)

C. work harder

(làm việc chăm chỉ hơn)

5. Which of the following can be inferred from the passage?

(Điều nào sau đây có thể được suy ra từ đoạn văn?)

A. Working faster doesn't mean more money.

(Làm việc nhanh hơn không có nghĩa là nhiều tiền hơn.)

B. You always work 40 hours a week.

(Bạn luôn làm việc 40 giờ một tuần.)

C. Very few jobs have great perks.

(Rất ít công việc có đặc quyền tốt.)

Lời giải chi tiết:

1. B. It's easier to plan your budget.

(Lập kế hoạch ngân sách của bạn dễ dàng hơn.)

Thông tin: One advantage is that she gets a regular salary, which means she makes the same money each month. This helps her save money and plan for the future more easily.

(Một lợi thế là cô ấy nhận được mức lương đều đặn, nghĩa là cô ấy kiếm được số tiền như nhau mỗi tháng. Điều này giúp cô tiết kiệm tiền và lên kế hoạch cho tương lai dễ dàng hơn.)

2. A. great work-life balance

(sự cân bằng tuyệt vời giữa công việc và cuộc sống)

Thông tin: In addition, the work-life balance of a nine-to-five job is not terrible because you have evenings off, and you don't usually work on the weekends.

(Ngoài ra, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của một công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ sáng không có gì đáng lo ngại vì bạn có những buổi tối được nghỉ và bạn thường không làm việc vào cuối tuần.)

3. C. getting a regular salary

(nhận lương đều đặn)

Thông tin: One advantage is that she gets a regular salary, which means she makes the same money each month. This helps her save money and plan for the future more easily.

(Một lợi thế là cô ấy nhận được mức lương đều đặn, nghĩa là cô ấy kiếm được số tiền như nhau mỗi tháng. Điều này giúp cô tiết kiệm tiền và lên kế hoạch cho tương lai dễ dàng hơn.)

4. A. get a different job

(kiếm một công việc khác)

Thông tin: Your salary is the same each month. You have to get promoted to a higher position or leave and find a job with a higher salary.

(Lương của bạn mỗi tháng đều như nhau. Bạn phải được thăng chức lên vị trí cao hơn hoặc nghỉ việc và tìm một công việc có mức lương cao hơn.)

5. A. Working faster doesn't mean more money.

(Làm việc nhanh hơn không có nghĩa là nhiều tiền hơn.)

Thông tin: If you want to make more money, it can be pretty difficult. Your salary is the same each month. You have to get promoted to a higher position or leave and find a job with a higher salary.

(Nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn, điều đó có thể khá khó khăn. Lương của bạn mỗi tháng đều như nhau. Bạn phải được thăng chức lên vị trí cao hơn hoặc nghỉ việc và tìm một công việc có mức lương cao hơn.)

Reading d

d. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Reading e

e. In pairs: Would you like to work a nine-to-five job? Why (not)?

(Theo cặp: Bạn có muốn làm công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ sáng không? Tại sao (không)?)

Lời giải chi tiết:

I wouldn’t like to work a nine-to- five job. Working a 9 to 5 job means that you spend a great deal of your waking hours in a repetitive working cycle. If you have children who aren’t of school-going age yet, you need to think about sending them to child care or getting a babysitter, which will cost you money. Having to be at the same place, at the same time, everyday, doing the same thing can become somewhat boring and monotonous. When will you find time to have a hobby or explore your interests when your waking hours are owed to someone else?

(Tôi không muốn làm công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Làm công việc từ 9 giờ đến 5 giờ có nghĩa là bạn dành phần lớn thời gian thức của mình cho một chu kỳ làm việc lặp đi lặp lại. Nếu bạn có con chưa đến tuổi đi học, bạn cần nghĩ đến việc gửi chúng đi nhà trẻ hoặc thuê người trông trẻ, điều này sẽ khiến bạn tốn kém. Phải ở cùng một nơi, vào cùng một thời điểm, hàng ngày, làm cùng một việc có thể trở nên hơi nhàm chán và đơn điệu. Khi nào bạn mới có thời gian để thực hiện một sở thích hoặc khám phá sở thích của mình khi thời gian thức giấc của bạn là của người khác?)

Writing a

a. Read about writing advantage and disadvantage essays, then read Hannah's essay again. How many advantages and disadvantages are mentioned in each paragraph?

(Đọc về cách viết các bài luận về ưu điểm và nhược điểm, sau đó đọc lại bài luận của Hannah. Có bao nhiêu ưu điểm và nhược điểm được đề cập trong mỗi đoạn văn?)

Writing Skill

Writing advantage and disadvantage essays

(Viết bài về ưu điểm và nhược điểm)

Advantage and disadvantage essays show that you have thought about the two sides of a topic before forming an opinion.

(Các bài luận về ưu điểm và nhược điểm cho thấy rằng bạn đã suy nghĩ về hai mặt của một chủ đề trước khi đưa ra quan điểm.)

To write a good advantage and disadvantage essay, you should:

(Để viết một bài luận về ưu điểm và nhược điểm tốt, bạn nên)

1. Write an introduction paragraph.

(Viết đoạn giới thiệu.)

Give some basic information about the topic you want to discuss and mention that there are advantages and disadvantages.

(Đưa ra một số thông tin cơ bản về chủ đề bạn muốn thảo luận và đề cập đến những ưu điểm và nhược điểm.)

2. Write the first body paragraph about the advantages.

(Viết đoạn nội dung đầu tiên về những ưu điểm.)

Describe them with as much detail as you can. Use examples to support your ideas.

(Hãy mô tả chúng càng chi tiết càng tốt. Sử dụng các ví dụ để hỗ trợ ý tưởng của bạn.)

3. Write the second body paragraph about the disadvantages.

(Viết đoạn thân bài thứ hai về những nhược điểm.)

Describe them with as much detail as you can. Use examples to support your ideas.

(Hãy mô tả chúng càng chi tiết càng tốt. Sử dụng các ví dụ để hỗ trợ ý tưởng của bạn.)

4. Write a conclusion paragraph.

(Viết đoạn kết bài.)

Summarize your main points and say whether you think the advantages are greater than the disadvantages.

(Tóm tắt những điểm chính của bạn và cho biết liệu bạn có nghĩ ưu điểm lớn hơn nhược điểm hay không.)

Lời giải chi tiết:

Advantages:

1. One advantage is that she gets a regular salary, which means she makes the same money each month. This helps her save money and plan for the future more easily.

(Một lợi thế là cô ấy nhận được mức lương đều đặn, nghĩa là cô ấy kiếm được số tiền như nhau mỗi tháng. Điều này giúp cô tiết kiệm tiền và lên kế hoạch cho tương lai dễ dàng hơn.)

2. Moreover, the job comes with great perks, such as a company outing each year, dinners and parties, health insurance, and even a gym membership.

(Hơn nữa, công việc này còn đi kèm với những đặc quyền hấp dẫn, chẳng hạn như một chuyến đi chơi cùng công ty hàng năm, các bữa tối và tiệc tùng, bảo hiểm y tế và thậm chí là thẻ thành viên phòng tập thể dục.)

3. In addition, the work-life balance of a nine-to-five job is not terrible because you have evenings off, and you don't usually work on the weekends.

(Ngoài ra, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều không có gì đáng lo ngại vì bạn có những buổi tối được nghỉ và bạn thường không làm việc vào cuối tuần.)

Disadvantages:

1. If you want to make more money, it can be pretty difficult. Your salary is the same each month. You have to get promoted to a higher position or leave and find a job with a higher salary.

(Nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn, điều đó có thể khá khó khăn. Lương của bạn mỗi tháng đều như nhau. Bạn phải được thăng chức lên vị trí cao hơn hoặc nghỉ việc và tìm một công việc có mức lương cao hơn.)

2. In contrast to my mom's job, some nine-to-five jobs don't offer good benefits at all.

(Ngược lại với công việc của mẹ tôi, một số công việc từ chín đến năm giờ không mang lại lợi ích gì cả.)

3. Finally, some people don't like the work-life balance of nine-to-five jobs. My mom has to work about 40 hours each week, which is quite a lot, and the hours aren't usually flexible.

(Cuối cùng, một số người không thích sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của những công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Mẹ tôi phải làm việc khoảng 40 giờ mỗi tuần, khá nhiều và thời gian thường không linh hoạt.)

Writing b

b. Now, read the sentences and write I for introduction, A for advantages, D for disadvantages, and C for conclusion.

(Bây giờ, hãy đọc các câu và viết I để giới thiệu, A là ưu điểm, D là nhược điểm và C là kết luận.)

1. One of the best things about the job is the high salary.

(Một trong những điều tuyệt vời nhất ở công việc này là mức lương cao.)

2. My mom is a marketing director for a car company.

(Mẹ tôi là giám đốc tiếp thị của một công ty ô tô.)

3. On the other hand, you usually have to work very long hours.

(Mặt khác, bạn thường phải làm việc nhiều giờ.)

4. In spite of the disadvantages, I think it's a really good job.

(Mặc dù có những bất lợi nhưng tôi nghĩ đó là một công việc thực sự tốt.)

Lời giải chi tiết:

Speaking a

a. Think of your family members and the jobs that they do. In pairs: Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of the jobs. Use the ideas in the box to help you.

(Hãy nghĩ về các thành viên trong gia đình bạn và công việc họ làm. Theo cặp: Hỏi và trả lời các câu hỏi về ưu điểm và nhược điểm của công việc. Sử dụng những ý tưởng trong hộp để giúp bạn.)

- What does your brother do?

(Anh trai cậu làm nghề gì?)

He's a receptionist.

(Anh ấy là nhân viên lễ tân.)

- What are the advantages of being a receptionist?

(Làm lễ tân có lợi ích gì?)

It has some good perks, such as a free gym membership and lunch.

(Nó có một số đặc quyền tốt, chẳng hạn như thành viên phòng tập thể dục miễn phí và bữa trưa.)

• high salary (lương cao)                                            • friendly co-workers (đồng nghiệp thân thiện)

• regular salary (lương thường xuyên)                        • unfriendly co-workers (đồng nghiệp không thân thiện)

• low salary (lương thấp)                                            • rude customers (khách hàng thô lỗ)

• flexible hours (giờ linh hoạt)                                   • good mentor (người hướng dẫn tốt)

• long hours (nhiều giờ)                                              • company phone (điện thoại công ty)

• paid vacation (kì nghỉ có lương)                              • company transportation (phương tiện công ty)

Lời giải chi tiết:

- What does your sister do?

She’s a teacher.

- What are the advantages of being a teacher?

A teacher’s work schedule allows them more time to spend with their family and friends. 

(Chị gái của bạn làm nghề gì vậy?

Cô ấy là cô giáo.

- Làm giáo viên có lợi ích gì?

Lịch làm việc của giáo viên cho phép họ có nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè.)

- What does your mother do?

She’s a nurse.

- What are the advantages of being a nurse?

She can help others. Whether it be through providing direct health care to patients or educating people on necessary topics such as vaccination, disorders, mental health, and more, as a nurse, she will be doing your part to help society.

(Mẹ bạn làm nghề gì?

Cô ấy là một y tá.

- Nghề y tá có lợi ích gì?

Cô ấy có thể giúp đỡ người khác. Cho dù đó là thông qua việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tiếp cho bệnh nhân hay giáo dục mọi người về các chủ đề cần thiết như tiêm chủng, rối loạn, sức khỏe tâm thần, v.v., với tư cách là một y tá, mẹ tôi sẽ làm phần việc của mình để giúp đỡ xã hội.)

- What does your father do?

He’s a dentist.

- What are the advantages of being a dentist?

Dentists often treat patients who are experiencing painful medical conditions that affect their teeth or other areas of their mouths.

(Ba của bạn làm nghề gì?

Anh ấy là một nha sĩ.

- Nghề nha sĩ có lợi ích gì?

Các nha sĩ thường điều trị cho những bệnh nhân đang gặp phải tình trạng bệnh lý đau đớn ảnh hưởng đến răng hoặc các vùng khác trong miệng của họ.)

Speaking b

b. Choose one job and fill in the table with at least two advantages and two disadvantages. Write whether you think the advantages or disadvantages are greater.

(Chọn một công việc và điền vào bảng ít nhất hai ưu điểm và hai nhược điểm. Viết xem bạn nghĩ ưu điểm hay nhược điểm lớn hơn.)

Job:

(công việc)

Advantages

(lợi ích)

Disadvantages

(bất lợi)

 

 

Opinion:

(ý kiến)

Lời giải chi tiết:

Job: doctor

(công việc: bác sĩ)

Advantages

(lợi ích)

Disadvantages

(bất lợi)

- lucrative salaries

- feel personal satisfaction knowing they were able to make a difference in their patients' lives

(- lương hấp dẫn

- cảm thấy hài lòng khi biết rằng họ có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của bệnh nhân)

- Becoming a doctor takes an extensive amount of time and dedication to complete.

- Doctors work in stressful environments where there is a lot of risk involved for their patients. 

(- Trở thành một bác sĩ cần rất nhiều thời gian và tâm huyết để hoàn thành.

- Bác sĩ làm việc trong môi trường căng thẳng, có nhiều rủi ro cho bệnh nhân.)

Opinion: I think the advantages are better.

(ý kiến: tôi nghĩ lợi ích nhiều hơn)

Useful language a

a. Read Hannah's essay again and tick the phrase(s) that were used in the essay.

(Đọc lại bài luận của Hannah và đánh dấu vào (các) cụm từ được sử dụng trong bài luận.)

1. _________________:

However,

(Tuy nhiên)

On the other hand,

(Mặt khác)

In contrast, In contrast to.

(Ngược lại, Ngược lại với)

2. _________________:

One (advantage) is that.

(Một (lợi thế) là vậy.)

A (disadvantage) of (topic) is ..

(Một (bất lợi) của (chủ đề) là)

3. _________________:

In addition,

(Ngoài ra)

Moreover,

(Hơn thế nữa)

Furthermore,

(Hơn thế nữa)

4. _________________:

pro, benefit, good thing

(chuyên nghiệp, lợi ích, điều tốt)

con, drawback, bad thing

(khuyết điểm, nhược điểm, điều xấu)

Lời giải chi tiết:

1. However, some people prefer not to work a nine-to-five job. This kind of job has both advantages and disadvantages.

(Tuy nhiên, một số người không thích làm công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Loại công việc này có cả ưu điểm và nhược điểm.)

On the other hand, I think there are some disadvantages of working a nine-to-five job, too.

(Mặt khác, tôi nghĩ cũng có một số bất lợi khi làm công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.)

In contrast to my mom's job, some nine-to-five jobs don't offer good benefits at all.

(Ngược lại với công việc của mẹ tôi, một số công việc từ chín đến năm giờ không mang lại lợi ích gì cả.)

2. One advantage is that she gets a regular salary, which means she makes the same money each month.

(Một lợi thế là cô ấy nhận được mức lương đều đặn, nghĩa là cô ấy kiếm được số tiền như nhau mỗi tháng.)

3. In addition, the work-life balance of a nine-to-five job is not terrible because you have evenings off, and you don't usually work on the weekends.

(Ngoài ra, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều không có gì đáng lo ngại vì bạn có những buổi tối được nghỉ và bạn thường không làm việc vào cuối tuần.)

Moreover, the job comes with great perks, such as a company outing each year, dinners and parties, health insurance, and even a gym membership.

(Hơn nữa, công việc này còn đi kèm với những đặc quyền tuyệt vời, chẳng hạn như chuyến đi chơi cùng công ty hàng năm, bữa tối và tiệc tùng, bảo hiểm y tế và thậm chí là thẻ thành viên phòng tập thể dục.)

4. In summary, there are some good benefits to my mom's nine-to-five office job, but not every job has them.

(Tóm lại, công việc văn phòng từ 9 giờ sáng của mẹ tôi có một số lợi ích tốt, nhưng không phải công việc nào cũng có.)

Useful language b

b. Fill in the blanks on Task a with the purpose of the phrases.

(Điền vào chỗ trống trong Bài tập a với mục đích của các cụm từ.)

• Introducing advantages and disadvantages

(Giới thiệu ưu nhược điểm)

*Adding additional points

(Thêm điểm bổ sung)

* Synonyms for advantage and disadvantage

(Từ đồng nghĩa với ưu điểm và nhược điểm)

•Introducing contrasting ideas

(Giới thiệu những ý tưởng tương phản)

Lời giải chi tiết:

1. Introducing contrasting ideas

(Giới thiệu những ý tưởng tương phản)

However,

(Tuy nhiên)

On the other hand,

(Mặt khác)

In contrast, In contrast to.

(Ngược lại, Ngược lại với)

2. Introducing advantages and disadvantages

(Giới thiệu ưu nhược điểm)

One (advantage) is that.

(Một (lợi thế) là vậy.)

A (disadvantage) of (topic) is ..

(Một (bất lợi) của (chủ đề) là)

3. Adding additional points

(Thêm điểm bổ sung)

In addition,

(Ngoài ra)

Moreover,

(Hơn thế nữa)

Furthermore,

(Hơn thế nữa)

4. Synonyms for advantage and disadvantage

(Từ đồng nghĩa với ưu điểm và nhược điểm)

pro, benefit, good thing

(chuyên nghiệp, lợi ích, điều tốt)

con, drawback, bad thing

(khuyết điểm, nhược điểm, điều xấu)

Let's Write!

Now, write an advantage and disadvantage essay about a family member's job. Use the Writing Skill box, the reading model, and your speaking notes to help you. Write 180-200 words.

(Bây giờ, hãy viết một bài luận về ưu điểm và nhược điểm về công việc của một thành viên trong gia đình. Sử dụng hộp Kỹ năng Viết, mẫu bài đọc và ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Viết 180-200 từ.)

Lời giải chi tiết:

My father is a doctor. He treats people who are ill or injured, and he really likes it. However, some people prefer not to work as a doctor. This kind of job has both advantages and disadvantages.

My father’s job has some pretty good advantages. One advantage is that he has lucrative salaries because of his high-value work and extensive academic requirements needed to perform in his roles. He can save a lot of money and plan for his children’s future easily. Furthermore, my dad spends long hours saving lives, diagnosing diseases and prescribing his patients with the proper medications to address their health concerns. When he sees his patients get better and recover, he may feel personal satisfaction knowing my dad was able to make a difference in his patients' lives.

On the other hand, I think there are some disadvantages of working as a doctor. Becoming a doctor takes an extensive amount of time and dedication to complete. It can take my father more than ten years to earn the necessary academic qualifications. He need to complete a doctorate degree and residency before he can get his medical license to work as a physician. Besides, doctors work in stressful environments where there is a lot of risk involved for their patients. My father has a substantial amount of pressure to support good patient outcomes, sometimes in time-sensitive situations.

In conclusion, there are some good benefits to my dad’s job, but not every job has them. It’s great to have a high salary, but some people might prefer another better job.

(Cha tôi là bác sĩ. Ông ấy chữa trị cho những người bị bệnh hoặc bị thương, và ông ấy thực sự thích điều đó. Tuy nhiên, một số người không thích làm bác sĩ. Loại công việc này có cả ưu điểm và nhược điểm.

Công việc của bố tôi có một số thuận lợi khá tốt. Một lợi thế là ông ta có mức lương hấp dẫn nhờ công việc có giá trị cao và yêu cầu học vấn sâu rộng cần thiết để thực hiện vai trò của bố. Ông ấy có thể tiết kiệm rất nhiều tiền và lên kế hoạch cho tương lai của con mình một cách dễ dàng. Hơn nữa, bố tôi dành nhiều thời gian để cứu sống, chẩn đoán bệnh và kê đơn cho bệnh nhân những loại thuốc thích hợp để giải quyết những lo lắng về sức khỏe của họ. Khi thấy bệnh nhân của mình khỏe hơn và hồi phục, ông có thể cảm thấy hài lòng khi biết bố tôi có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của bệnh nhân.

Mặt khác, tôi nghĩ có một số bất lợi khi làm bác sĩ. Trở thành một bác sĩ cần rất nhiều thời gian và tâm huyết để hoàn thành. Cha tôi có thể phải mất hơn mười năm mới đạt được trình độ học vấn cần thiết. Ông ta cần phải hoàn thành bằng tiến sĩ và nội trú trước khi có thể lấy được giấy phép y tế để làm bác sĩ. Ngoài ra, các bác sĩ làm việc trong môi trường căng thẳng, nơi có rất nhiều rủi ro cho bệnh nhân. Cha tôi chịu áp lực rất lớn trong việc hỗ trợ kết quả điều trị tốt cho bệnh nhân, đôi khi trong những tình huống nhạy cảm về thời gian.

Tóm lại, công việc của bố tôi có một số lợi ích tốt, nhưng không phải công việc nào cũng có. Thật tuyệt khi có mức lương cao, nhưng một số người có thể thích một công việc khác tốt hơn.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close