Review - Unit 4 - SBT Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

Part 1: You will hear five short conversation. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C) Part 2: Read the article about a disaster. Choose the best word (A, B, or C) for each space.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Part 1: You will hear five short conversation. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C)

(Phần 1: Bạn sẽ nghe 5 đoạn hội thoại ngắn. Bạn sẽ nghe mỗi đoạn hội thoại hai lần. Có một câu hỏi cho mỗi cuộc trò chuyện. Đối với mỗi câu hỏi, hãy chọn câu trả lời đúng (A, B hoặc C).)


0. You will hear two students talking about a project. What tip do they suggest?

(Bạn sẽ nghe hai sinh viên nói về một dự án. Họ gợi ý mẹo gì?)

A. Keep a fire extinguisher in your house.

(Giữ bình chữa cháy trong nhà của bạn.)

B. Keep batteries and flashlights in your house.

(Giữ pin và đèn pin trong nhà của bạn.)

C. Stay inside your house.

(Ở trong nhà của bạn.)

1. You will hear a firefighter speaking to some students. What is the first thing people should do?

(Bạn sẽ nghe một người lính cứu hỏa nói chuyện với một số học sinh. Điều đầu tiên mọi người nên làm là gì?)

A. Use a fire extinguisher.

(Dùng bình chữa cháy.)

B. Call the emergency services.

(Gọi dịch vụ khẩn cấp.)

C. Go outside of your house.

(Ra khỏi nhà.)

2. You will hear a teacher talking with a class. What tip does the girl suggest?

(Bạn sẽ nghe một giáo viên nói chuyện với cả lớp. Cô gái gợi ý mẹo gì?)

A. They should stay inside their house.

(Họ nên ở trong nhà của họ.)

B. They shouldn’t go into the water.

(Họ không nên xuống nước.)

C. They should board up their windows.

(Họ nên đóng cửa sổ của họ.)

3. You will hear a mother and a son preparing for a typhoon. What do they still need to buy?

(Bạn sẽ nghe thấy một người mẹ và một đứa con trai đang chuẩn bị cho một cơn bão. Họ vẫn cần mua gì?)

A. wood (khúc gỗ)

B. a radio (đài phát thanh)

C. batteries (pin)

4. You will hear two students making a poster. What tip do they add?

(Bạn sẽ nghe hai học sinh làm một tấm áp phích. Họ thêm mẹo gì?)

A. Go to higher ground.

(Lên vùng đất cao hơn.)

B. Keep a phone near you at all times.

(Luôn để điện thoại bên cạnh bạn.)

C. Make an escape plan.

(Thực hiện một kế hoạch trốn thoát.)

5. You will hear a teacher talking to students. What disaster is he mainly talking about?

(Bạn sẽ nghe một giáo viên nói chuyện với học sinh. Ông chủ yếu nói về thảm họa nào?)

A. an earthquake (trận động đất)

B. a flood (lũ lụt)

C. a wildfire (cháy rừng)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

0.

B: We need one more tip about what to do to prepare for an earthquake.

G: Hmm… how about “Keep batteries and flashlights in your house”?

B: Yeah, that’s a good idea. They will need a flashlight if the lights stop working.

G: Thanks.

1.

M: I’m going to talk to you about house fires/ In a house fire, you should always call the emergency services. We will come as soon as we can. Before that, you should fo outside of your house. Always do this first. Do not go back into your house until the emergency services say it’s OK.

2.

W: Next, we are going to talk about floods. What should people do during a flood?

B: They should stay inside their houses.

W: Good idea.

G: They should board up their windows.

W: Yes, they should. Anyone else?

B2: They shouldn’t go into the water.

W: That’s very important. The water is very dangerous.

3.

W: OK, Paul. There is a typhoon coming. Don’t worry, we’ll be safe.

B: OK, Mom.

W: I need you to help me find some things.

B: OK.

W: Where is the radio?

B: It’s here, Mom.

W: Great. It still works. How about batteries?

B: Hmm… here are some…

W: OK. And, do we have any wood left?

B: Hmm, I don’ think so.

W: OK. Let’s go and buy some now. We need to board up the windows.

4.

G: We have space for one more tip.

B: Hmm… what should we add?

G: We have “Make an escape plan” already.

B: What about “Go to higher ground”?

G: We have that here already.

B: Oh. I see it. “Keep a phone near you at all times”?

G: That’s a good idea. I’ll add it to the poster.

5.

M: ….in your house. Another thing you should do is to get under a table. Objects in your house may fall and the table will keep you safe. You should also stay away from windows. The glass can be dangerous, too. Preparing for an earthquake is similar to a typhoon or a flood. You should keep extra supplies in a safe place and listen to the radio or TV to learn more information.

Class: OK, Teacher.

Tạm dịch:

0.

B: Chúng tôi cần thêm một lời khuyên về những việc cần làm để chuẩn bị cho một trận động đất.

G: Hmm… còn “Giữ pin và đèn pin trong nhà” thì sao?

B: Vâng, đó là một ý tưởng tốt. Họ sẽ cần đèn pin nếu đèn ngừng hoạt động.

G: Cảm ơn.

1.

M: Tôi sẽ nói chuyện với bạn về vụ cháy nhà/ Trong một vụ cháy nhà, bạn phải luôn gọi cho dịch vụ khẩn cấp. Chúng tôi sẽ đến ngay khi có thể. Trước đó, bạn nên đi ra khỏi nhà. Luôn luôn làm điều này đầu tiên. Đừng quay trở lại nhà của bạn cho đến khi các dịch vụ khẩn cấp nói rằng nó ổn.

2.

W: Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về lũ lụt. Mọi người nên làm gì trong lũ lụt?

B: Họ nên ở trong nhà của họ.

W: Ý kiến hay đấy.

G: Họ nên đóng cửa sổ lại.

W: Vâng, họ nên làm vậy. Ai khác?

B2: Họ không nên xuống nước.

W: Điều đó rất quan trọng. Nước rất nguy hiểm.

3.

W: Được rồi, Paul. Có một cơn bão đang đến. Đừng lo, chúng ta sẽ an toàn.

B: Được rồi mẹ.

W: Tôi cần bạn giúp tôi tìm một số thứ.

B: Được.

W: Đài phát thanh ở đâu?

B: Nó ở đây, mẹ.

W: Tuyệt vời. Nó vẫn làm việc. Làm thế nào về pin?

B: Hmm… đây là một số…

W: Và, chúng ta có còn gỗ không?

B: Hmm, tôi không nghĩ vậy.

W: Hãy đi và mua một số ngay bây giờ. Chúng ta cần phải lên các cửa sổ.

4.

G: Chúng tôi có không gian cho một mẹo nữa.

B: Hmm… chúng ta nên thêm gì?

G: Chúng ta đã có “Lập kế hoạch trốn thoát” rồi.

B: Thế còn “Đi đến vùng đất cao hơn” thì sao?

G: Chúng tôi đã có cái đó ở đây rồi.

B: Ồ. Tôi thấy nó. “Luôn giữ điện thoại bên cạnh bạn”?

G: Đó là một ý kiến hay. Tôi sẽ thêm nó vào áp phích.

5.

M: ….ở nhà bạn. Một điều khác bạn nên làm là chui xuống gầm bàn. Đồ vật trong nhà bạn có thể rơi và chiếc bàn sẽ giữ bạn an toàn. Bạn cũng nên tránh xa cửa sổ. Kính cũng có thể nguy hiểm. Chuẩn bị cho một trận động đất cũng tương tự như một cơn bão hoặc lũ lụt. Bạn nên để những vật dụng bổ sung ở nơi an toàn và nghe đài hoặc TV để tìm hiểu thêm thông tin.

Cả lớp: Dạ thưa cô.

Lời giải chi tiết:

0. B

You will hear two students talking about a project. What tip do they suggest? - Keep batteries and flashlights in your house.

(Bạn sẽ nghe hai sinh viên nói về một dự án. Họ gợi ý mẹo gì? - Giữ pin và đèn pin trong nhà của bạn.)

1. C

You will hear a firefighter speaking to some students. What is the first thing people should do? - Go outside of your house.

(Bạn sẽ nghe một người lính cứu hỏa nói chuyện với một số học sinh. Điều đầu tiên mọi người nên làm là gì? - Đi ra khỏi nhà của bạn.)

2. C

You will hear a teacher talking with a class. What tip does the girl suggest? - They should board up their windows.

(Bạn sẽ nghe một giáo viên nói chuyện với cả lớp. Cô gái gợi ý mẹo gì? - Họ nên đóng cửa sổ lại.)

3. A

You will hear a mother and a son preparing for a typhoon. What do they still need to buy? - wood

(Bạn sẽ nghe thấy một người mẹ và một đứa con trai đang chuẩn bị cho một cơn bão. Họ vẫn cần mua gì? => A. gỗ)

4. A

You will hear two students making a poster. What tip do they add? - Go to higher ground.

(Bạn sẽ nghe hai học sinh làm một tấm áp phích. Họ thêm mẹo gì? - Lên vùng đất cao hơn.)

5. A

You will hear a teacher talking to students. What disaster is he mainly talking about? - an earthquake

(Bạn sẽ nghe một giáo viên nói chuyện với học sinh. Ông chủ yếu nói về thảm họa nào? - một trận động đất.)

Bài 2

Part 2: Read the article about a disaster. Choose the best word (A, B, or C) for each space.

(Phần 2: Đọc bài viết về một thảm họa. Chọn từ đúng nhất (A, B hoặc C) cho mỗi chỗ trống.)

(0) __________ was the biggest flood?

The biggest flood was the Yangtze-Huai River Floods.

(1) __________ was the flood?

It was in Eastern and Central China. It hit the large cities of Wuhan and Nanjing.

(2) __________ was the flood?

The Yangtze-Huai River Floods lasted from June until August, 1931.

(3) __________ damage did the flood cause?

The flood caused a huge amount of (4) __________. The flood destroyed many houses and farms. It also destroyed around 15% of the rice crops in the Yangtze valley. This meant that there wasn’t enough food for all the people. In Wuhan, the flood water destroyed over 750 thousand people’s homes.

(5) __________ people died in the flood?

Over 400 thousand people died in the flood. Even more people died after the flood because there wasn’t enough food. There was also a lot of disease because of the floodwater. Some people believe that over 3.7 million people died because of the flood.

0.

A. What (Cái gì)                                                                  

B. How (Như thé nào)                                                            

C. When (Khi nào)

1.

A. How (Như thế nào)                                                                   

B. How many (Bao nhiêu)                        

C. Where (Ở đâu)

2.

A. How many (Bao nhiêu)                                                       

B. When (Khi nào)                                              

C. What (Cái gì)                      

3.

A. When (Khi nào)                                                                  

B. How (Như thế nào)                                                          

C. How much (Bao nhiêu)

4.

A. damage (phá hủy)                                                  

B. destroy (phá hủy)                                           

C. lost (mất/ lạc)

5.

A. How many (+ danh từ số nhiều: Bao nhiêu)                                                        

B. What (Cái gì)                                                          

C. How much (+ danh từ không đếm được: Bao nhiêu)      

Lời giải chi tiết:

What was the biggest flood?

The biggest flood was the Yangtze-Huai River Floods.

Where was the flood?

It was in Eastern and Central China. It hit the large cities of Wuhan and Nanjing.

When was the flood?

The Yangtze-Huai River Floods lasted from June until August, 1931.

How much damage did the flood cause?

The flood caused a huge amount of damage. The flood destroyed many houses and farms. It also destroyed around 15% of the rice crops in the Yangtze valley. This meant that there wasn’t enough food for all the people. In Wuhan, the flood water destroyed over 750 thousand people’s homes.

How many people died in the flood?

Over 400 thousand people died in the flood. Even more people died after the flood because there wasn’t enough food. There was also a lot of disease because of the floodwater. Some people believe that over 3.7 million people died because of the flood.

Tạm dịch:

Lũ lụt lớn nhất là gì?

Trận lụt lớn nhất là lũ sông Dương Tử-Hoài.

Lũ lụt ở đâu?

Đó là ở miền Đông và miền Trung Trung Quốc. Nó tấn công các thành phố lớn của Vũ Hán và Nam Kinh.

Lũ lụt xảy ra khi nào?

Lũ sông Dương Tử-Hoài kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1931.

Lũ lụt đã gây ra bao nhiêu thiệt hại?

Lũ lụt đã gây ra một số thiệt hại lớn. Lũ lụt đã phá hủy nhiều ngôi nhà và trang trại. Nó cũng phá hủy khoảng 15% diện tích lúa ở thung lũng Dương Tử. Điều này có nghĩa là không có đủ thức ăn cho tất cả mọi người. Tại Vũ Hán, nước lũ đã phá hủy hơn 750 nghìn ngôi nhà của người dân.

Có bao nhiêu người chết trong lũ?

Hơn 400 nghìn người chết trong lũ. Thậm chí nhiều người đã chết sau lũ lụt vì không có đủ thức ăn. Cũng có rất nhiều bệnh tật vì nước lũ. Một số người tin rằng hơn 3,7 triệu người đã chết vì lũ lụt.

  • Lesson 3 - Unit 4. Disasters - SBT Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

    a. Listen to Sarah talking to David about a disaster she survived. What does he mostly discuss?b. Now, listen and answer the questions. a. Read the emergency announcement. What is the main idea? b. Now, read and circle Yes, No, or Doesn’t say. Number the sentences (1-4) to match them with the parts of an emergency announcement. Use the skill box to help you. Choose a disaster and make notes to write an emergency announcement about it.

  • Lesson 2 - Unit 4. Disasters - SBT Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

    a. Complete the words with the vowels (a, e, i, o, u). b. Fill in the blanks using the words from Task a. a. Listen to someone talking to students about disasters. Who is the man? b. Now, listen and circle. Draw lines to match the prepositions of place and movement to the pictures. Write one thing people should / shouldn’t do to prepare for and one thing people should / shouldn’t do during three different disasters. Use prepositions of place and movement.

  • Lesson 1 - Unit 4. Disasters - SBT Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

    Unscramble the groups of letters to make words. a. Read the quick facts on a website about a famous disaster. Tick the correct statement. b. Now, read and answer the questions. Match the numbers (1-7) with the letters (A-G) to complete the conversation. Look at the information below and the quick fact file above. Write a quick fact file about the 2021 Russia Wildfires.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close