Lesson 3 - Unit 3. Protecting the environment - SBT Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

a. Listen to someone talking on the news. Who is the guest? b. Now, listen and write short answers. a. Read the guide and write the correct heading for each section. b. Now, read and circle Yes, No, or Doesn’t say. Read the guide and write headings for each section. Use the skill box to help you. Make notes about a place you want to clean up in the table below.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Listening a

a. Listen to someone talking on the news. Who is the guest?

(Nghe ai đó nói chuyện trên bản tin. Khách mời là ai?)


1. the mayor (thị trưởng)

2. an environment expert (chuyên gia môi trường)

3. a school teacher (giáo viên ở trường)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

W: Welcome back to JC News. Today, we have a guest to tell us about the environmental problem is Pearl City. Hello, Dr Collins.

M: Thanks for having me.

W: You’re welcome. So … what are the main problems here in Pearl City?

M: The first big problem is the noise pollution. Cars and buses driving in the city center make a lot of noise. They scare the animals away.

W: I see.

M: I think the mayor should stop vehicles from driving in the city center. This will bring wildlife back.

W: OK. What else?

M: The second problem is the land pollution. There’s plastic everywhere.

W: What can we do?

M: We should teach people how to reuse plastic. At school, teachers should teach students about reusing and recycling.

W: Right.

M: For example, we can reuse plastic bottles to grow plants in.

W: That’s great. We could use them to start a garden at school.

M: Yes, but the biggest problem here is the air pollution. It’s so unhealthy.

W: Hmm. What do you think we should do?

M: That’s a good question. Let me think. Ah … we should plant more trees in the park. This will reduce the amount of people getting sick.

W: OK. Thank you.

Tạm dịch:

W: Chào mừng trở lại với JC News. Hôm nay, chúng tôi có một vị khách để nói với chúng tôi về vấn đề môi trường là Pearl City. Xin chào, Tiến sĩ Collins.

M: Cảm ơn vì đã có tôi.

W: Không có chi. Vậy… những vấn đề chính ở Pearl City là gì?

M: Vấn đề lớn đầu tiên là ô nhiễm tiếng ồn. Ô tô và xe buýt chạy trong trung tâm thành phố gây ra nhiều tiếng ồn. Họ dọa những con vật đi.

Tôi hiểu rồi.

M: Tôi nghĩ thị trưởng nên cấm xe chạy trong trung tâm thành phố. Điều này sẽ mang động vật hoang dã trở lại.

W: Còn gì nữa không?

M: Vấn đề thứ hai là ô nhiễm đất đai. Có nhựa ở khắp mọi nơi.

W: Chúng ta có thể làm gì?

M: Chúng ta nên dạy mọi người cách tái sử dụng nhựa. Ở trường, giáo viên nên dạy học sinh về tái sử dụng và tái chế.

W: Đúng.

M: Ví dụ, chúng ta có thể tái sử dụng chai nhựa để trồng cây.

W: Điều đó thật tuyệt. Chúng ta có thể sử dụng chúng để bắt đầu một khu vườn ở trường.

M: Vâng, nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là ô nhiễm không khí. Nó rất không lành mạnh.

W: Hừm. Bạn nghĩ gì chúng ta nên làm gì?

M: Đó là một câu hỏi hay. Để tôi suy nghĩ. Ah… chúng ta nên trồng nhiều cây hơn trong công viên. Điều này sẽ làm giảm số lượng người bị bệnh.

W: Cảm ơn.

Lời giải chi tiết:

2. an environment expert (chuyên gia môi trường)

Thông tin: The listening session is a conversation between an environmental expert and the host about the main issues in Pearl City.

(Phần nghe là cuộc trò chuyện giữa chuyên gia môi trường và người dẫn chương trình về các vấn đề chính tại Pearl City.)

Listening b

b. Now, listen and write short answers.

(Bây giờ, hãy nghe và viết câu trả lời ngắn.)

1. What is the first problem they speak about? (Vấn đề đầu tiên họ nói đến là gì?)

________________________________________________________________

2. What do they think should not be in the city center? (Họ nghĩ điều gì không nên ở trung tâm thành phố?)

________________________________________________________________

3. What do they say we can reuse plastic bottles for? (Họ nói chúng ta có thể tái sử dụng chai nhựa để làm gì?)

________________________________________________________________

4. What is the final problem they speak about? (Vấn đề cuối cùng họ nói là gì?)

________________________________________________________________

5. What solution does the guest suggest for the biggest problem? (Giải pháp nào khách đề xuất cho vấn đề lớn nhất?)

________________________________________________________________

Lời giải chi tiết:

1. The first problem is the noise pollution.

(Vấn đề đầu tiên là ô nhiễm tiếng ồn.)

2. They think should stop vehicles from driving in the city centre.

(Họ cho rằng nên cấm các phương tiện lưu thông trong trung tâm thành phố.)

3. They say we can reuse plastic bottles to grow plants.

(Họ nói rằng chúng ta có thể tái sử dụng chai nhựa để trồng cây.)

4. The final problem is the air pollution.

(Vấn đề cuối cùng là ô nhiễm không khí.)

5. The solution is to plant more trees in the park.

(Giải pháp là trồng thêm cây xanh trong công viên.)

Reading a

a. Read the guide and write the correct heading for each section.

(Đọc hướng dẫn và viết tiêu đề chính xác cho mỗi phần.)

- Reuse glass and plastic containers. (Tái sử dụng đồ đựng bằng thủy tinh và nhựa.)

- Provide outdoor trash cans. (Cung cấp thùng rác ngoài trời.)

- Turn off electrical devices when not in use. (Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.)

 

How to Make Cherry Street More Eco-friendly

Homes on our street waste a lot of electricity and create a lot of trash. Here are some simple things we can do to make our street cleaner and help the environment.

1. ________________________________________________________

We should turn things like lights and air conditioners off when we aren’t using them. This will reduce the amount of electricity we use on our street. It will also help families to save money.

2. ________________________________________________________

We should try to use some containers more than once. This will reduce the amount of trash from each home. This will also reduce land pollution in our city.

3. ________________________________________________________

There are no trash cans on our street. We should provide some so that people have a place to throw their trash. We should tell people how important it is to put trash in the correct place. This will get more people to think about keeping our street clean.

Lời giải chi tiết:

How to Make Cherry Street More Eco-friendly

Homes on our street waste a lot of electricity and create a lot of trash. Here are some simple things we can do to make our street cleaner and help the environment.

1. Turn off electrical devices when not in use.

We should turn things like lights and air conditioners off when we aren’t using them. This will reduce the amount of electricity we use on our street. It will also help families to save money.

2. Reuse glass and plastic containers.

We should try to use some containers more than once. This will reduce the amount of trash from each home. This will also reduce land pollution in our city.

3. Provide outdoor trash cans.

There are no trash cans on our street. We should provide some so that people have a place to throw their trash. We should tell people how important it is to put trash in the correct place. This will get more people to think about keeping our street clean.

Tạm dịch:

Làm thế nào để Cherry Street thân thiện hơn với môi trường

Những ngôi nhà trên đường phố của chúng tôi lãng phí rất nhiều điện và tạo ra rất nhiều rác. Dưới đây là một số điều đơn giản chúng ta có thể làm để làm cho đường phố của chúng ta sạch hơn và giúp ích cho môi trường.

1. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

Chúng ta nên tắt những thứ như đèn và máy điều hòa không khí khi chúng ta không sử dụng chúng. Điều này sẽ làm giảm lượng điện chúng ta sử dụng trên đường phố. Nó cũng sẽ giúp các gia đình tiết kiệm tiền.

2. Tái sử dụng đồ đựng bằng thủy tinh và nhựa.

Chúng ta nên cố gắng sử dụng một số thùng chứa nhiều lần. Điều này sẽ làm giảm lượng rác từ mỗi nhà. Điều này cũng sẽ làm giảm ô nhiễm đất trong thành phố của chúng ta.

3. Cung cấp thùng rác ngoài trời.

Không có thùng rác trên đường phố của chúng tôi. Chúng ta nên cung cấp một số để mọi người có một nơi để vứt rác của họ. Chúng ta nên nói với mọi người tầm quan trọng của việc bỏ rác vào đúng chỗ. Điều này sẽ khiến nhiều người suy nghĩ hơn về việc giữ cho đường phố của chúng ta sạch sẽ.

Reading b

b. Now, read and circle Yes, No, or Doesn’t say.

(b. Bây giờ, hãy đọc và khoanh tròn Có, Không hoặc Không nói.)

1. Do people on Cherry Street create a lot of air pollution?

Yes                                          No                                           Doesn’t say

2. Will the guide help families save money?

Yes                                          No                                           Doesn’t say

3. Will reusing containers reduce land pollution?

Yes                                          No                                           Doesn’t say

4. Are there already trash cans on Cherry Street?

Yes                                          No                                           Doesn’t say

5. Does the writer want schools to teach children about keeping their neighborhood clean?

Yes                                          No                                           Doesn’t say

Lời giải chi tiết:

1. Do people on Cherry Street create a lot of air pollution? => Doesn’t say.

(Những người trên đường Cherry có tạo ra nhiều ô nhiễm không khí không? => Không nói.)

2. Will the guide help families save money? => Yes.

(Hướng dẫn có giúp các gia đình tiết kiệm tiền không? => Có.)

Thông tin: This will reduce the amount of electricity we use on our street. It will also help families to save money.

(Điều này sẽ làm giảm lượng điện chúng ta sử dụng trên đường phố. Nó cũng sẽ giúp các gia đình tiết kiệm tiền.)

3. Will reusing containers reduce land pollution? => Yes.

(Tái sử dụng container có làm giảm ô nhiễm đất không? => Có.)

Thông tin: We should try to use some containers more than once. This will reduce the amount of trash from each home. This will also reduce land pollution in our city.

(Chúng ta nên cố gắng sử dụng một số thùng chứa nhiều lần. Điều này sẽ làm giảm lượng rác từ mỗi nhà. Điều này cũng sẽ làm giảm ô nhiễm đất trong thành phố của chúng ta.)

4. Are there already trash cans on Cherry Street? => No.

(Đã có thùng rác trên phố Cherry chưa? => Không.)

Thông tin: There are no trash cans on our street.

(Không có thùng rác trên đường phố của chúng tôi.)

5. Does the writer want schools to teach children about keeping their neighborhood clean? => Doesn’t say.

(Người viết có muốn trường học dạy trẻ em về việc giữ sạch khu phố của chúng không? => Không nói.)

Writing Skill

Writing guides

To write a good, simple guide, you should:

1. Create a title. Tell everyone what this guide is for.

2. Write an introduction. Tell everyone what the topic is and that you are going to tell them how to do it.

3. Create clear, short headings. Begin each point with a clear heading. Remember to use imperatives.

4. Explain each step. Under your headings, give more information about how to do it or why it’s important. Your sentences should be clear and easy to understand.

Tạm dịch:

Viết hướng dẫn

Để viết một hướng dẫn tốt, đơn giản, bạn nên:

1. Tạo tiêu đề. Cho mọi người biết hướng dẫn này dùng để làm gì.

2. Viết lời giới thiệu. Cho mọi người biết chủ đề là gì và bạn sẽ cho họ biết cách thực hiện.

3. Tạo tiêu đề rõ ràng, ngắn gọn. Bắt đầu mỗi điểm với một tiêu đề rõ ràng. Hãy nhớ sử dụng mệnh lệnh.

4. Giải thích từng bước. Dưới tiêu đề của bạn, hãy cung cấp thêm thông tin về cách thực hiện hoặc tại sao nó lại quan trọng. Các câu của bạn phải rõ ràng và dễ hiểu.

Read the guide and write headings for each section. Use the skill box to help you.

(Đọc hướng dẫn và viết tiêu đề cho từng phần. Sử dụng hộp kỹ năng để giúp bạn.)

How to Make Our School Greener

Sandy Beach is very polluted. There is a lot of trash on the beach from visitors and boats. Here are some simple things we can do to help clean up the beach.

1. __________________________________________________________________

We should get a group of people together and organize a beach clean-up. This will remove a lot of trash and make the beach safer for children and animals.

2. __________________________________________________________________

We should bake lots of cakes and organize a bake sale. This will make some money, and we can use it to pay for some cleaners.

3. __________________________________________________________________

We should put up signs to remind visitors not to leave trash on the beach. We should tell them to use the trash cans on the beach, or take their trash home with them.

Lời giải chi tiết:

How to Make Our School Greener

Sandy Beach is very polluted. There is a lot of trash on the beach from visitors and boats. Here are some simple things we can do to help clean up the beach.

1. Organize a beach clean-up.

We should get a group of people together and organize a beach clean-up. This will remove a lot of trash and make the beach safer for children and animals.

2. Organize a bake sale.

We should bake lots of cakes and organize a bake sale. This will make some money, and we can use it to pay for some cleaners.

3. Put up signs.

We should put up signs to remind visitors not to leave trash on the beach. We should tell them to use the trash cans on the beach, or take their trash home with them.

Tạm dịch:

Làm thế nào để làm cho trường học của chúng ta xanh hơn

Bãi biển Sandy rất ô nhiễm. Có rất nhiều rác trên bãi biển từ du khách và tàu thuyền. Dưới đây là một số điều đơn giản chúng ta có thể làm để giúp làm sạch bãi biển.

1. Tổ chức dọn dẹp bãi biển.

Chúng ta nên tập hợp một nhóm người lại với nhau và tổ chức dọn dẹp bãi biển. Điều này sẽ loại bỏ rất nhiều rác và làm cho bãi biển an toàn hơn cho trẻ em và động vật.

2. Tổ chức bán bánh nướng.

Chúng ta nên nướng nhiều bánh và tổ chức bán bánh. Điều này sẽ kiếm được một số tiền và chúng ta có thể sử dụng nó để trả cho một số người dọn dẹp.

3. Đặt biển báo.

Chúng ta nên đặt các biển báo nhắc nhở du khách không vứt rác trên bãi biển. Chúng ta nên bảo họ sử dụng thùng rác trên bãi biển, hoặc mang rác về nhà.

Planning

Make notes about a place you want to clean up in the table below.

(Ghi chú về địa điểm bạn muốn dọn dẹp trong bảng bên dưới.)

Where: (Ở đâu) _______________________

Lời giải chi tiết:

Where: Bluebell Forest (Ở: rừng Bluebell)


Writing

Now, use your notes to write a guide. Write 80 to 100 words.

(Bây giờ, hãy sử dụng ghi chú của bạn để viết hướng dẫn. Viết 80 đến 100 từ.)

Lời giải chi tiết:

How to clean up Bluebell Forest

There is too much trash in Bluebell Forest. Here are some things we can do to clean up the forest.

1. Organize a clean-up

We should pick up the trash from the forest. This will make the forest safer for animals.

2. Provide trash cans.

We should put them near the forests so visitors have a place to put trash. People will throw less trash in the forest.

3. Teach people not to throw trash.

This will remind people not to throw trash. We should tell them to use the trash cans instead.

Tạm dịch:

Cách dọn dẹp rừng Bluebell

Có quá nhiều rác trong Bluebell Forest. Dưới đây là một số điều chúng ta có thể làm để làm sạch rừng.

1. Tổ chức dọn dẹp

Chúng ta nên nhặt rác từ rừng. Điều này sẽ làm cho khu rừng an toàn hơn cho động vật.

2. Cung cấp thùng rác.

Chúng ta nên đặt chúng gần các khu rừng để du khách có nơi để bỏ rác. Mọi người sẽ ít vứt rác vào rừng hơn.

3. Dạy mọi người không vứt rác.

Điều này sẽ nhắc nhở mọi người không vứt rác. Thay vào đó, chúng ta nên bảo họ sử dụng thùng rác.

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close