Lesson 1 - Unit 5 Science and Technology - SBT Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

a. Unscramble the words. a. Unscramble the words. a. Read the article and match the questions with the passages. b. Now, read and write True, False, or Doesn’t say. Write question and answer using the prompts. You want to buy a new phone. Write two more questions and answer the questions with your own ideas.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

New Words a

a. Unscramble the words.

(Sắp xếp lại các từ.)


Lời giải chi tiết:

1. inch (tấc)

2. tablet (máy tính bảng)

3. storage (lưu trữ)

4. gigabyte (gigabyte)

5. screen (màn hình)

6. weight (trọng lượng)

New Words b

b. Read the clues and do the crossword puzzle.

(Đọc các manh mối và giải ô chữ.)

 

Down

(Hàng dọc)

1. a unit for telling how long something is, the same as 2.54 centimeters (cm)

(đơn vị đo độ dài của vật, bằng 2,54 centimetres (cm))

2. the space you can use on a computer for keeping data

(không gian bạn có thể sử dụng trên máy tính để lưu trữ dữ liệu)

3. how heavy something or somebody is

(thứ gì đó hoặc ai đó nặng như thế nào)

Across

(Hàng ngang)

4. a small computer you can hold in your hands

(một chiếc máy tính nhỏ mà bạn có thể cầm trên tay)

5. a unit for telling how much digital information a computer can keep on it

(một đơn vị cho biết máy tính có thể lưu trữ bao nhiêu thông tin kỹ thuật số)

6. On a laptop, it’s what you can watch videos on.

(Trên máy tính xách tay, bạn có thể xem video trên đó.)

Lời giải chi tiết:

1. inch (inch)

2. storage (bộ nhớ)

3. weight (trọng lượng)

4. tablet (máy tính bảng)

5. gigabyte  (GB)

Reading a

a. Read the article and match the questions with the passages.

(Đọc bài viết và nối câu hỏi với đoạn văn.)

A. Where are you going to use it? (Bạn sẽ sử dụng nó ở đâu?)

B. What do you want to use it for? (Bạn muốn sử dụng nó để làm gì?)

C. How much do you want to spend? (Bạn muốn chi bao nhiêu?)

Questions to Help You Choose the Right Tablet

Are you looking for a new tablet but don’t know which one to get? This guide will help you.

1. _________________________________________________________________

If all you want to do is to use the internet, most tablets are more than enough. If you want to watch movies, a big screen is better. And if you want to use it for schoolwork, make sure your tablet can use all the apps you need.

2. _________________________________________________________________

Wait for holiday sales if you want a cheap tablet or buy an older model. If money isn’t a problem, you might want to take a look at the new Portal 8 or the SS A22. They work really well and come with lots of storage and long battery life.

3. _________________________________________________________________

If you travel a lot, then think about your tablet’s size and weight. And you might want it to be able to connect to the internet using mobile internet (4G / 5G). We hope this guide will help you choose.

Lời giải chi tiết:

Questions to Help You Choose the Right Tablet

Are you looking for a new tablet but don’t know which one to get? This guide will help you.

1. What do you want to use it for?

If all you want to do is to use the internet, most tablets are more than enough. If you want to watch movies, a big screen is better. And if you want to use it for schoolwork, make sure your tablet can use all the apps you need.

2. How much do you want to spend?

Wait for holiday sales if you want a cheap tablet or buy an older model. If money isn’t a problem, you might want to take a look at the new Portal 8 or the SS A22. They work really well and come with lots of storage and long battery life.

3. Where are you going to use it?

If you travel a lot, then think about your tablet’s size and weight. And you might want it to be able to connect to the internet using mobile internet (4G / 5G). We hope this guide will help you choose.

Tạm dịch:

Các câu hỏi giúp bạn chọn máy tính bảng phù hợp

Bạn đang tìm kiếm một chiếc máy tính bảng mới nhưng không biết nên mua chiếc nào? Hướng dẫn này sẽ giúp bạn.

1. Bạn muốn sử dụng nó để làm gì?

Nếu tất cả những gì bạn muốn làm là sử dụng internet, hầu hết các máy tính bảng là quá đủ. Nếu bạn muốn xem phim, một màn hình lớn là tốt hơn. Và nếu bạn muốn sử dụng nó cho việc học, hãy đảm bảo rằng máy tính bảng của bạn có thể sử dụng tất cả các ứng dụng bạn cần.

2. Bạn muốn chi bao nhiêu?

Chờ giảm giá trong dịp lễ nếu bạn muốn có một chiếc máy tính bảng giá rẻ hoặc mua một mẫu cũ hơn. Nếu tiền không phải là vấn đề, bạn có thể muốn xem qua Cổng 8 mới hoặc SS A22. Chúng hoạt động thực sự tốt và có nhiều dung lượng lưu trữ cũng như thời lượng pin dài.

3. Bạn sẽ sử dụng nó ở đâu?

Nếu bạn di chuyển nhiều, hãy nghĩ về kích thước và trọng lượng của máy tính bảng. Và bạn có thể muốn nó có thể kết nối internet bằng internet di động (4G / 5G). Chúng tôi hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp bạn lựa chọn.

Reading b

b. Now, read and write True, False, or Doesn’t say.

(Bây giờ, hãy đọc và viết Đúng, Sai hoặc Không nói.)

1. Most tablets are good enough for using the internet.

2. You usually need an expensive tablet for schoolwork.

3. The SS A22 isn’t very cheap.

4. The Portal 8 doesn’t have long battery life.

5. Many tablets can’t connect to the internet using mobile internet.

Lời giải chi tiết:

1. Most tablets are good enough for using the internet. => True.

(Hầu hết các máy tính bảng đều đủ tốt để sử dụng internet. => Đúng.)

Thông tin: If all you want to do is to use the internet, most tablets are more than enough.

(Nếu tất cả những gì bạn muốn làm là sử dụng internet, hầu hết các máy tính bảng là quá đủ.)

2. You usually need an expensive tablet for schoolwork. => Doesn’t say.

(Bạn thường cần một chiếc máy tính bảng đắt tiền để làm bài tập ở trường. => Không nói.)

3. The SS A22 isn’t very cheap. => True.

(SS A22 không rẻ lắm. => Đúng.)

Thông tin: Wait for holiday sales if you want a cheap tablet or buy an older model. If money isn’t a problem, you might want to take a look at the new Portal 8 or the SS A22.

(Chờ giảm giá trong dịp lễ nếu bạn muốn có một chiếc máy tính bảng giá rẻ hoặc mua một mẫu cũ hơn. Nếu tiền không phải là vấn đề, bạn có thể muốn xem qua Cổng 8 mới hoặc SS A22.)

4. The Portal 8 doesn’t have long battery life. => False.

(Portal 8 không có thời lượng pin dài. => Sai.)

Thông tin: If money isn’t a problem, you might want to take a look at the new Portal 8 or the SS A22. They work really well and come with lots of storage and long battery life.

(Nếu tiền không phải là vấn đề, bạn có thể muốn xem qua Cổng 8 mới hoặc SS A22. Chúng hoạt động thực sự tốt và có nhiều dung lượng lưu trữ cũng như thời lượng pin dài.)

5. Many tablets can’t connect to the internet using mobile internet. => Doesn’t say.

(Nhiều máy tính bảng không thể kết nối internet bằng internet di động. => Không nói.)

Grammar

Write question and answer using the prompts.

(Viết câu hỏi và câu trả lời bằng cách sử dụng các gợi ý.)

1. this laptop / have / good / screen?

yes

2. how much / you / plan / spend? 

$ 1,200

3. this laptop / light?

no

4. you / use / your tablet / play / games?

yes

5. which phone / good for / taking photos?

the XTR 293

Lời giải chi tiết:

1. Does this laptop have a good screen?

(Laptop này có màn hình tốt không?)

=> Yes, it does.

(Có.)

2. How much do you plan to spend?

(Bạn dự định chi bao nhiêu?)

=> I plan to spend 1,200 dollars.

(Tôi định chi 1.200 đô la.)

3. Is this laptop light?

(Laptop này có nhẹ không?)

=> No, it isn’t.

(Không.)

4. Can you use your tablet to play games?

(Bạn có thể sử dụng máy tính bảng của mình để chơi trò chơi không?)

=> Yes, I can.

(Vâng, tôi có thể.)

5. Which phone is good for taking photos?

(Điện thoại nào chụp ảnh đẹp?)

=> The XTR 293 is good for taking photos.

(XTR 293 chụp ảnh tốt.)

Writing

You want to buy a new phone. Write two more questions and answer the questions with your own ideas.

(Bạn muốn mua một chiếc điện thoại mới. Viết thêm hai câu hỏi và trả lời các câu hỏi với ý tưởng của riêng bạn.)

Questions to help you choose the right phone:

1. How much money do you want to spend?

________________________________________

2. Do you need a good camera?

________________________________________

Lời giải chi tiết:

Questions to help you choose the right phone:

(Những câu hỏi giúp bạn chọn điện thoại phù hợp:)

1. How much money do you want to spend?

(Bạn muốn chi bao nhiêu tiền?)

=> I want to spend around three hundred dollars.

(Tôi muốn chi khoảng ba trăm đô la.)

2. Do you need a good camera?

(Bạn có cần một chiếc máy ảnh tốt?)

=> Yes, I do.

(Vâng, tôi có.)

3. What do you want to use it for?

(Bạn muốn dùng nó để làm gì?)

=> I want to use it for games, chatting with friends, and taking photos.

(Tôi muốn sử dụng nó để chơi game, trò chuyện với bạn bè và chụp ảnh.)

4. Where do you want to use it?

(Bạn muốn sử dụng nó ở đâu?)

=> I want to use it at home and when I hang out with my friends.

(Tôi muốn sử dụng nó ở nhà và khi đi chơi với bạn bè.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close