Lesson 1 - Unit 4. Disasters - SBT Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

Unscramble the groups of letters to make words. a. Read the quick facts on a website about a famous disaster. Tick the correct statement. b. Now, read and answer the questions. Match the numbers (1-7) with the letters (A-G) to complete the conversation. Look at the information below and the quick fact file above. Write a quick fact file about the 2021 Russia Wildfires.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

New words

Unscramble the groups of letters to make words.

(Sắp xếp lại các nhóm chữ cái để tạo thành từ.)

 

Lời giải chi tiết:

1. wildlife (động vật hoang dã)

2. earthquake (trận động đất)

3. tsunami (sóng thần)

4. flood (lũ lụt)

5. typhoon (bão tố)

6. landslide (lở đất)

7. avalanche (tuyết lở)

8. blizzard (bão tuyết)

9. heat wave (sóng nhiệt)

10. drought (hạn hán)

Reading a

a. Read the quick facts on a website about a famous disaster. Tick the correct statement.

(Đọc thông tin nhanh trên một trang web về một thảm họa nổi tiếng. Đánh dấu vào câu đúng.)

☐ The earthquake only caused damage in Valdivia. (Trận động đất chỉ gây thiệt hại ở Valdivia.)

☐ The earthquake only caused damage in Chile. (Trận động đất chỉ gây thiệt hại ở Chile.)

☐ The earthquake caused damage in many different places. (Trận động đất gây ra thiệt hại ở nhiều nơi khác nhau.)

 

- What was the biggest earthquake?

The biggest earthquake was the Great Chilean Earthquake.

- Where was the earthquake?

The Great Chilean Earthquake happened near Valdivia, but it affected many other places.

- When was the Great Chilean Earthquake?

The Great Chilean Earthquake happened on May 22nd , 1960.

- How much damage did the Great Chilean Earthquake cause?

The Great Chilean Earthquake caused around 675 million dollars of damage. The earthquake caused quite a lot of damage, and it caused tsunamis. These tsunamis affected many towns on the Chilean coast as well as places in Japan, Hawaii, and many other places over ten thousand kilometers away. Overall, the earthquake destroyed buildings, boats, electricity, and water systems, and roads.

- How many people died in the Great Chilean Earthquake?

Between one and six thousand people died from the Great Chilean Earthquake. It also injured at least three thousand more people.

- How many people lost their homes in the Great Chilean Earthquake?

Over two million people lost their homes in the Great Chilean Earthquake.

Tạm dịch:

- Trận động đất lớn nhất là gì?

Trận động đất lớn nhất là trận động đất lớn ở Chile.

- Động đất ở đâu?

Trận động đất lớn ở Chile xảy ra gần Valdivia, nhưng nó ảnh hưởng đến nhiều nơi khác.

- Trận động đất lớn ở Chile diễn ra khi nào?

Trận động đất lớn ở Chile xảy ra vào ngày 22 tháng 5 năm 1960.

- Trận động đất lớn ở Chile đã gây ra bao nhiêu thiệt hại?

Trận động đất lớn ở Chile gây thiệt hại khoảng 675 triệu đô la. Trận động đất gây ra khá nhiều thiệt hại, và nó gây ra sóng thần. Những cơn sóng thần này đã ảnh hưởng đến nhiều thị trấn trên bờ biển Chile cũng như những nơi ở Nhật Bản, Hawaii và nhiều nơi khác cách xa hơn mười nghìn km. Nhìn chung, trận động đất đã phá hủy các tòa nhà, tàu thuyền, hệ thống điện, nước và đường sá.

- Có bao nhiêu người chết trong trận động đất lớn ở Chile?

Từ một đến sáu nghìn người chết vì trận động đất lớn ở Chile. Nó cũng làm bị thương ít nhất ba nghìn người nữa.

- Có bao nhiêu người mất nhà cửa trong trận động đất lớn ở Chile?

Hơn hai triệu người mất nhà cửa trong trận động đất lớn ở Chile.

Lời giải chi tiết:

☑ The earthquake caused damage in many different places. (Trận động đất gây ra thiệt hại ở nhiều nơi khác nhau.)

Reading b

b. Now, read and answer the questions.

(Bây giờ, hãy đọc và trả lời các câu hỏi.)

1. What city did the earthquake happen near? (Trận động đất xảy ra gần thành phố nào?)

_________________________________________________________

2. On what date did the earthquake happen? (Trận động đất xảy ra vào ngày nào?)

_________________________________________________________

3. How much damage did it cause? (Nó gây ra bao nhiêu thiệt hại?)

_________________________________________________________

4. How many people died? (Có bao nhiêu người chết?)

_________________________________________________________

5. How many people lost their homes? (Có bao nhiêu người mất nhà cửa?)

_________________________________________________________

Lời giải chi tiết:

1. It happened near Valdivia.

(Chuyện xảy ra gần Valdivia.)

Thông tin: The Great Chilean Earthquake happened near Valdivia, but it affected many other places.

(Trận động đất lớn ở Chile xảy ra gần Valdivia, nhưng nó ảnh hưởng đến nhiều nơi khác.)

2. It happened on May 22nd, 1960.

(Xảy ra vào ngày 22 tháng 5 năm 1960.)

Thông tin: The Great Chilean Earthquake happened on May 22nd , 1960.

(Trận động đất lớn ở Chile xảy ra vào ngày 22 tháng 5 năm 1960.)

3. It caused around 675 million dollars of damage.

(Nó gây thiệt hại khoảng 675 triệu đô la.)

Thông tin: The Great Chilean Earthquake caused around 675 million dollars of damage.

(Trận động đất lớn ở Chile gây thiệt hại khoảng 675 triệu đô la.)

4. Between one and six thousand people died.

(Từ một đến sáu nghìn người chết.)

Thông tin: Between one and six thousand people died from the Great Chilean Earthquake. It also injured at least three thousand more people.

(Từ một đến sáu nghìn người chết vì trận động đất lớn ở Chile. Nó cũng làm bị thương ít nhất ba nghìn người nữa.)

5. Over two million people lost their homes.

(Hơn hai triệu người mất nhà cửa.)

Thông tin: Over two million people lost their homes in the Great Chilean Earthquake.

(Hơn hai triệu người mất nhà cửa trong trận động đất lớn ở Chile.)

Grammar

Match the numbers (1-7) with the letters (A-G) to complete the conversation.

(Nối các số (1-7) với các chữ cái (A-G) để hoàn thành đoạn hội thoại.)

Sue: Did you do your research for our project?

Tim: Yes, I did.

Sue: Great. So, (1) _______

Tim: It was the Lituya Bay Tsunami.

Sue: OK. (2) _______

Tim: It happened in Alaska, USA.

Sue: I see. (3) _______

Tim: It happened in July, 1958.

Sue: OK. (4) _______

Tim: It destroyed many homes and damaged a lot of other buildings and bridges.

Sue: Thanks. And, (5) _______

Tim: Five people died in the Lituya Bay Tsunami.

Sue: Finally, (6) _______

Tim: It was over five hundred meters tall.

Sue: Great. Thanks, Tim. Let’s start making our project.

 

A. How much damage did the Lituya Bay Tsunami cause? (Sóng thần Vịnh Lituya đã gây ra bao nhiêu thiệt hại?)

B. Where was the Lituya Bay Tsunami? (Trận sóng thần vịnh Lituya ở đâu?)

C. What was the biggest tsunami? (Trận sóng thần lớn nhất là gì?)

D. How many people died in the Lituya Bay Tsunami? (Có bao nhiêu người chết trong trận sóng thần vịnh Lituya?)

E. When was the Lituya Bay Tsunami? (Sóng thần Vịnh Lituya xảy ra khi nào?)

F. How tall was the Lituya Bay Tsunami? (Sóng thần Vịnh Lituya cao bao nhiêu?)

Lời giải chi tiết:

Sue: Did you do your research for our project?

Tim: Yes, I did.

Sue: Great. So, What was the biggest tsunami?

Tim: It was the Lituya Bay Tsunami.

Sue: OK. Where was the Lituya Bay Tsunami?

Tim: It happened in Alaska, USA.

Sue: I see. When was the Lituya Bay Tsunami?

Tim: It happened in July, 1958.

Sue: OK. How much damage did the Lituya Bay Tsunami cause?

Tim: It destroyed many homes and damaged a lot of other buildings and bridges.

Sue: Thanks. And, How many people died in the Lituya Bay Tsunami?

Tim: Five people died in the Lituya Bay Tsunami.

Sue: Finally, How tall was the Lituya Bay Tsunami?

Tim: It was over five hundred meters tall.

Sue: Great. Thanks, Tim. Let’s start making our project.

Tạm dịch:

Sue: Bạn đã thực hiện nghiên cứu của mình cho dự án của chúng tôi chưa?

Tim: Vâng, tôi đã làm.

Sue: Tuyệt vời. Vậy, trận sóng thần lớn nhất là gì?

Tim: Đó là trận sóng thần vịnh Lituya.

Sue: Được. Trận sóng thần vịnh Lituya ở đâu?

Tim: Chuyện xảy ra ở Alaska, Mỹ.

Sue: Tôi hiểu rồi. Sóng thần vịnh Lituya xảy ra khi nào?

Tim: Chuyện xảy ra vào tháng 7 năm 1958.

Kiện: Được. Sóng thần vịnh Lituya gây ra bao nhiêu thiệt hại?

Tim: Nó phá hủy nhiều ngôi nhà và làm hư hại nhiều tòa nhà và cây cầu khác.

Sue: Cảm ơn. Và, Có bao nhiêu người chết trong Trận sóng thần Vịnh Lituya?

Tim: Năm người chết trong Trận sóng thần Vịnh Lituya.

Sue: Cuối cùng, Sóng thần ở Vịnh Lituya cao bao nhiêu?

Tim: Nó cao hơn năm trăm mét.

Sue: Tuyệt vời. Cảm ơn Tim. Hãy bắt đầu thực hiện dự án của chúng tôi.

Writing

Look at the information below and the quick fact file above. Write a quick fact file about the 2021 Russia Wildfires.

(Xem thông tin bên dưới và tệp thông tin nhanh ở trên. Viết một hồ sơ thông tin nhanh về các vụ cháy rừng ở Nga năm 2021.)


Lời giải chi tiết:

- What was the biggest wildfire? (Trận cháy rừng lớn nhất là gì?)

The biggest wildfire was the 2021 Russia Wildfires. (Vụ cháy rừng lớn nhất là Vụ cháy rừng năm 2021 ở Nga.)

- Where did the 2021 Russia Wildfires happen? (Cháy rừng năm 2021 ở Nga xảy ra ở đâu?)

They happened in Siberia, Russia. (Chúng xảy ra ở Siberia, Nga.)

- When did the 2021 Russia Wildfires happen? (Cháy rừng năm 2021 ở Nga xảy ra khi nào?)

They happened in June, 2021. (Chúng xảy ra vào tháng 6 năm 2021.)

- How much damage did they cause? (Chúng đã gây ra bao nhiêu thiệt hại?)

They burned over 200 thousand km2. (Họ đã đốt cháy hơn 200 nghìn km2.)

 

 

  • Lesson 2 - Unit 4. Disasters - SBT Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

    a. Complete the words with the vowels (a, e, i, o, u). b. Fill in the blanks using the words from Task a. a. Listen to someone talking to students about disasters. Who is the man? b. Now, listen and circle. Draw lines to match the prepositions of place and movement to the pictures. Write one thing people should / shouldn’t do to prepare for and one thing people should / shouldn’t do during three different disasters. Use prepositions of place and movement.

  • Lesson 3 - Unit 4. Disasters - SBT Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

    a. Listen to Sarah talking to David about a disaster she survived. What does he mostly discuss?b. Now, listen and answer the questions. a. Read the emergency announcement. What is the main idea? b. Now, read and circle Yes, No, or Doesn’t say. Number the sentences (1-4) to match them with the parts of an emergency announcement. Use the skill box to help you. Choose a disaster and make notes to write an emergency announcement about it.

  • Review - Unit 4 - SBT Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

    Part 1: You will hear five short conversation. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C) Part 2: Read the article about a disaster. Choose the best word (A, B, or C) for each space.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close