Lesson 2 - Unit 3. Protecting the environment - SBT Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

Fill in the blanks with words from the box.a. Listen to David and Christine discussing ideas for a project. Do they have enough ideas to start? b. Now, listen and fill in the blanks. a. Fill in the blanks using the words in the box. b. Circle the correct answers.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

New Words

Fill in the blanks with words from the box.

(Điền vào chỗ trống với các từ trong hộp.)


1. We can _______ energy and money if we turn off the lights.

2. We should _______ our forest because there is a lot of trash on the ground.

3. Don’t throw away that bottle because you can put more water in and _______ it.

4. We will have to pay a lot of money if we use too much _______.

5. We have a special bin for paper. It goes to a special place and they _______ it.

6. We should _______ the amount of trash we throw away.

7. Don’t _______ energy because it’s bad for the environment.

8. Only turn the _______ on when the room is too hot.

Lời giải chi tiết:

1. We can save energy and money if we turn off the lights.

(Chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng và tiền bạc nếu tắt đèn.)

2. We should clean up our forest because there is a lot of trash on the ground.

(Chúng ta nên dọn sạch khu rừng của mình vì có rất nhiều rác trên mặt đất.)

3. Don’t throw away that bottle because you can put more water in and reuse it.

(Đừng vứt cái chai đó đi vì bạn có thể đổ thêm nước vào và tái sử dụng nó.)

4. We will have to pay a lot of money if we use too much electricity.

(Chúng ta sẽ phải trả rất nhiều tiền nếu sử dụng quá nhiều điện.)

5. We have a special bin for paper. It goes to a special place and they recycle it.

(Chúng tôi có một thùng giấy đặc biệt. Nó đi đến một nơi đặc biệt và họ tái chế nó.)

6. We should reduce the amount of trash we throw away.

(Chúng ta nên giảm lượng rác vứt đi.)

7. Don’t waste energy because it’s bad for the environment.

(Đừng lãng phí năng lượng vì nó có hại cho môi trường.)

8. Only turn the air conditioner on when the room is too hot.

(Chỉ bật điều hòa khi trong phòng quá nóng.)

Listening a

a. Listen to David and Christine discussing ideas for a project. Do they have enough ideas to start?

(Hãy nghe David và Christine thảo luận về ý tưởng cho một dự án. Họ có đủ ý tưởng để bắt đầu không?)


1. yes (có)

2. no (không)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

David: Hi, Christine. Are you ready to start the project?

Christine: Hey, David. Yes. Let’s think of advice about how to reduce pollution.

David: OK. I think that we should turn off lights when we leave a room so that we can save electricity.

Christine: Turn off the lights. OK, good idea.

David: What else should we do?

Christine: Hmm. We should reuse plastic bottles, and we should recycle paper.

David: Oh, that’s a great idea.

Christine: Can you think of anything else?

David: Sure. We should stop using plastic bags so that we can reduce land pollution.

Christine: Hmm. I disagree. We need to use plastic bags sometimes to carry our shopping.

David: Yeah, that’s true. Maybe we should reuse our old plastic bags?

Christine: I think that idea could work.

David: Do you have one more idea?

Christine: We should ride bikes to school, and we should walk to stores.

David: OK. I think we have enough advice here. Let’s start making our poster.

Tạm dịch:

David: Chào, Christine. Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu dự án?

Christine: Này, David. Đúng. Hãy nghĩ về lời khuyên về cách giảm ô nhiễm.

David: Được rồi. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tắt đèn khi ra khỏi phòng để tiết kiệm điện.

Christine: Tắt đèn đi. Ok ý tưởng tốt.

David: Chúng ta nên làm gì khác?

Christine: Hừm. Chúng ta nên tái sử dụng chai nhựa, và chúng ta nên tái chế giấy.

David: Ồ, đó là một ý tưởng tuyệt vời.

Christine: Bạn có thể nghĩ về bất cứ điều gì khác?

David: Chắc chắn rồi. Chúng ta nên ngừng sử dụng túi nhựa để có thể giảm ô nhiễm đất.

Christine: Hừm. Tôi không đồng ý. Đôi khi chúng ta cần sử dụng túi nhựa để mang đi mua sắm.

David: Vâng, đó là sự thật. Có lẽ chúng ta nên tái sử dụng túi nhựa cũ của mình?

Christine: Tôi nghĩ ý tưởng đó có thể hiệu quả.

David: Bạn có một ý tưởng nữa?

Christine: Chúng ta nên đi xe đạp đến trường và chúng ta nên đi bộ đến các cửa hàng.

David: Được rồi. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có đủ lời khuyên ở đây. Hãy bắt đầu làm áp phích của chúng tôi.

Lời giải chi tiết:

1. yes (có)

Thông tin: I think we have enough advice here. Let’s start making our poster.

(Tôi nghĩ rằng chúng tôi có đủ lời khuyên ở đây. Hãy bắt đầu làm áp phích của chúng tôi.)

Listening b

b. Now, listen and fill in the blanks.

(Bây giờ, hãy lắng nghe và điền vào chỗ trống.)

1, David thinks that they should turn off the lights so that they can _______.

2. Christine thinks they should reuse plastic bottles and _______.

3. David wants to stop using plastic bags so that they can _______ land pollution.

4. Christine disagrees because they use plastic bags to carry their _______.

5. Christine thinks they should walk to _______.

Lời giải chi tiết:

1. David thinks that they should turn off the lights so that they can save electricity.

(David nghĩ rằng họ nên tắt đèn để có thể tiết kiệm điện.)

2. Christine thinks they should reuse plastic bottles and recycle paper.

(Christine nghĩ rằng họ nên tái sử dụng chai nhựa và tái chế giấy.)

3. David wants to stop using plastic bags so that they can reduce land pollution.

(David muốn ngừng sử dụng túi nhựa để họ có thể giảm ô nhiễm đất.)

4. Christine disagrees because they use plastic bags to carry their shopping.

(Christine không đồng ý vì họ sử dụng túi nhựa để mang đi mua sắm.)

5. Christine thinks they should walk to stores.

(Christine nghĩ rằng họ nên đi bộ đến các cửa hàng.)

Grammar a

a. Fill in the blanks using the words in the box.

(Điền vào chỗ trống sử dụng các từ trong hộp.)


1. We should clean up the park so _______ we can enjoy hanging out there.

2. We need to take care of the oceans, _______ we need to protect forests.

3. People should reuse glass bottles, _______ they should recycle old clothes.

4. I think we should walk to school _______ we can reduce air pollution.

5. People should turn off the lights _______ that they can save electricity.

Lời giải chi tiết:

1. We should clean up the park so that we can enjoy hanging out there.

(Chúng ta nên dọn dẹp công viên để chúng ta có thể vui chơi ở đó.)

2. We need to take care of the oceans, and we need to protect forests.

(Chúng ta cần chăm sóc các đại dương và chúng ta cần bảo vệ rừng.)

3. People should reuse glass bottles, and they should recycle old clothes.

(Mọi người nên tái sử dụng chai thủy tinh, tái chế quần áo cũ.)

4. I think we should walk to school so that we can reduce air pollution.

(Tôi nghĩ chúng ta nên đi bộ đến trường để giảm ô nhiễm không khí.)

5. People should turn off the lights so that they can save electricity.

(Mọi người nên tắt đèn để tiết kiệm điện.)

Grammar b

b. Circle the correct answers.

(Khoanh tròn các câu trả lời đúng.)

1. We should walk to school, and / so we shouldn’t throw trash on the ground.

2. We should recycle at home so that / and we can reduce land pollution.

3. We should turn off air conditioners when we leave a room, so / and we should ride bicycles.

4. We should reuse plastic bags and / so that we don’t need to throw so many in the trash.

5. We shouldn’t throw trash in the sea, and / so that we should help clean up beaches.

6. We should ride our bikes to school, so / and we shouldn’t waste electricity.

7. We should have cheap public transportation so / and we can reduce air pollution.

8. We should use the bus, so that / and we can walk sometimes.

Phương pháp giải:

and:

so: vì vậy

so that: để mà

Lời giải chi tiết:

1. We should walk to school, and we shouldn’t throw trash on the ground.

(Chúng ta nên đi bộ đến trường và không nên vứt rác xuống đất.)

2. We should recycle at home so that we can reduce land pollution.

(Chúng ta nên tái chế tại nhà để có thể giảm ô nhiễm đất.)

3. We should turn off air conditioners when we leave a room, and we should ride bicycles.

(Chúng ta nên tắt điều hòa khi ra khỏi phòng và nên đi xe đạp.)

4. We should reuse plastic bags so that we don’t need to throw so many in the trash.

(Chúng ta nên tái sử dụng túi ni lông để không phải vứt quá nhiều vào thùng rác.)

5. We shouldn’t throw trash in the sea, and we should help clean up beaches.

(Chúng ta không nên vứt rác xuống biển và chúng ta nên giúp làm sạch các bãi biển.)

6. We should ride our bikes to school, so we shouldn’t waste electricity.

(Chúng ta nên đi xe đạp đến trường, vì vậy chúng ta không nên lãng phí điện.)

7. We should have cheap public transportation so we can reduce air pollution.

(Chúng ta nên có phương tiện giao thông công cộng giá rẻ để giảm ô nhiễm không khí.)

8. We should use the bus, and we can walk sometimes.

(Chúng ta nên sử dụng xe buýt, và đôi khi chúng ta có thể đi bộ.)

Writing

Complete the sentences using your own ideas.

(Hoàn thành các câu sử dụng ý tưởng của riêng bạn.)

1. We should have cheap public transportation so that ______________________________.

2. We shouldn’t waste electricity, and we ________________________________________.

3. We _____________________ so that _________________________________________.

4. We ______________________, and ___________________________________________.

Lời giải chi tiết:

1. We should have cheap public transportation so that more people use it.

(Chúng ta nên có phương tiện giao thông công cộng giá rẻ để nhiều người sử dụng hơn.)

2. We shouldn’t waste electricity, and we should cycle to school.

(Chúng ta không nên lãng phí điện, và chúng ta nên đạp xe đến trường.)

3. We should recycle so that we can reduce land pollution.

(Chúng ta nên tái chế để có thể giảm ô nhiễm đất.)

4. We shouldn’t throw trash in the sea, and we should pick up trash from the beach.

(Chúng ta không nên vứt rác xuống biển, và chúng ta nên nhặt rác trên bãi biển.)

  • Lesson 3 - Unit 3. Protecting the environment - SBT Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

    a. Listen to someone talking on the news. Who is the guest? b. Now, listen and write short answers. a. Read the guide and write the correct heading for each section. b. Now, read and circle Yes, No, or Doesn’t say. Read the guide and write headings for each section. Use the skill box to help you. Make notes about a place you want to clean up in the table below.

  • Review - Unit 3 - SBT Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

    Part 1: You will hear Paul and Becky talking about reducing pollution. What does each person do? For each question, write a letter (A-H) next to each person. You will hear the conversation twice. Part 2: Read the passages about the things three students do to reduce pollution. Choose the correct answer (A, B, or C).

  • Lesson 1 - Unit 3. Protecting the environment - SBT Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

    a. Unscramble the words. b. Do the crossword puzzle. a. Read the essay. Which effect of pollution is NOT mentioned?b. Now, read and answer the questions. Underline the mistakes and write the correct words on the lines. Complete the questions and write your own answers in full sentences.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close