Phương pháp cân bằng một số phương trình hóa học

Phương pháp cân bằng một số phương trình hóa học từ dễ đến khó, đầy đủ ngắn gọn và dễ hiểu.

Quảng cáo

Phương pháp cân bằng một số phương trình hóa học

Một số lý thuyết cần nhớ:

Các bước cân bằng phương trình hóa học:

Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng, gồm công thức hóa học của các chất tham gia sản phẩm.

Bước 2: Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố: tìm hệ số thích hợp đặt trước công thức.

Bước 3:  Viết thành phương trình hóa học.

Một số ví dụ điển hình

Ví dụ 1: Cân bằng phương trình hóa học sau đây:

Fe + HCl ---> FeCl2 + H2

Hướng dẫn giải chi tiết:

Bước 1:

Fe + HCl --->  FeCl2 + H2 (1)

Bước 2:

(1) VP có chứa 2 nguyên tử Cl => Thêm 2 vào phân tử HCl

Bước 3:

Ta có phương trình hoàn chỉnh:

Fe + 2HCl--> FeCl2 + H2

Ví dụ 2: Cân bằng phương trình hóa học sau đây:

CaCO3 + HCl --> CaCl2 + CO2 + H2O (2)

Hướng dẫn giải chi tiết:

Bước 1:

CaCO3 + HCl --> CaCl2 + CO2 + H2O

Bước 2:

(2) VP có chứa 2 nguyên tử Cl => Thêm 2 vào phân tử HCl

Bước 3:

Ta có phương trình hoàn chỉnh:

CaCO3 + 2HCl --> CaCl2 + CO2 + H2O

Ví dụ 3: Cân bằng phương trình hóa học sau đây:

Fe(OH)3 + H2SO4 -- >  Fe2(SO4)3 + H2O

Hướng dẫn giải chi tiết:

Bước 1:

Fe(OH)3 + H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + H2O (3)

Bước 2:

(3) VP có 3 nhóm SO4 => Thêm 3 vào phân tử H2SO4

(3) VP có 2 nguyên tử Fe => Thêm 2 vào phân tử Fe(OH)3

Bước 3:

Ta có phương trình hoàn chỉnh:

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

Ví dụ 4: Cân bằng phương trình hóa học sau đây:

P + O2 ---> P2O5

Hướng dẫn giải chi tiết:

Bước 1:

P + O2 ---> P2O5

Bước 2:

+ Ta xét VP có 5 nguyên tử O; VT có 2 nguyên tử O

Đối với phương trình như này, ta sẽ lấy bội chung nhỏ nhất

BCNN của 2 và 5 là 10

=> Thêm 5 vào phân tử O2; thêm 2 vào phân tử P2O5

Bước 3:

4P + 5O2 → 2P2O5

Ví dụ 5: Cân bằng phương trình hóa học sau:

KOH + Mg3(PO4)2 -- >  K3PO4 + Mg(OH)2

Hướng dẫn giải chi tiết:

Bước 1:

KOH + Mg3(PO4)2 -- > K3PO4 + Mg(OH)2

Bước 2:

- VT có 2 nhóm PO4 => Thêm 3 vào K3PO4

- Thêm 6 vào KOH; và thêm 3 vào Mg(OH)2

Bước 3:

Ta có phương trình hoàn chỉnh:

6KOH + Mg3(PO4)2 → 2 K3PO4 + 3Mg(OH)2

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close