Quảng cáo
  • pic

    Báo cáo thực hành 1

    So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy khi nước sôi? Vì sao? ...

Gửi bài Hỏi bài