Quảng cáo
  • Báo cáo thực hành 3

    Mô tả những gì quan sát được. Trong hai ống nghiệm, ở ống nào xảy ra hiện tượng vật lí, ống nào xảy ra hiện tượng hóa học? Giải thích...

    Xem lời giải
  • Quảng cáo