Một số bài tập điển hình về mol có lời giải

Phương pháp giải một số bài tập điển hình về mol đầy đủ các dạng từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Phương pháp giải một số dạng bài tập về mol

Dạng 1:  Tính số mol các chất, số nguyên tử và số phân tử

* Một số lưu ý cần nhớ:

- Số nguyên tử và số phân tử:

Số nguyên tử = n nguyên tử . 6 . 1023

Số phân tử = n phân tử . 6. 1023

* Một số ví dụ điển hình:

Ví dụ 1: a. Hãy tính số nguyên tử hidro có chứa trong 1 mol nước

b. Phải lấy bao nhiêu mol phân tử O2 để có 1,5 . 1023 phân tử CO2

Hướng dẫn giải chi tiết:

a, Ta có:

1 mol H2O có trong 6 . 1023 phân tử H2O

1 phân tử nước có 2 nguyên tử hidro

=> 1 mol nước chứa số nguyên tử hidro là:

6 . 1023 . 2 = 12 . 1023

b, 1 mol phân tử CO2 có chứa 6 . 1023 phân tử

=> x mol phân tử CO2 có chứa 1,5 . 1023 phân tử

x = (1,5 . 1023) : (6 . 1023) = 0,25 mol

Ví dụ 2: Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau đây:

a, 2 mol nguyên tử Fe

b, 0,5 mol phân tử Na2SO4

c, 1,5 mol phân tử Ba(NO3)2

Hướng dẫn giải chi tiết:

a, 2 . 6. 1023 = 12 . 1023 nguyên tử Fe

b, 0,5 . 6 . 1023 = 3 . 1023 phân tử Na2SO4

c, 1,5 . 6 . 1023 = 9 . 1023 mol phân tử Ba(NO3)2

Dạng 2: Tính thể tích của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn

* Một số lưu ý cần nhớ:

Thể tích mol chất khí là thể tích chiếm bằng N phân tử chất đó

Ở điều kiện tiêu chuẩn, thể tích của chất khí là  22,4 lít

Ví dụ 3: Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau:

a. HNO3    b. Mg(OH)2

* Hướng dẫn giải chi tiết:

a, Khối lượng 1 phân tử HNO3 là  

1 + 14 + 16 . 3 = 63 dvC

=> Khối lượng 1 mol phân tử HNO3 là : 63 gam

b, Khối lượng 1 phân tử Mg(OH)2 là:

24 + 17 . 2 = 58 dvC

=> Khối lượng 1 mol phân tử Mg(OH)2 là: 58 gam

* Một số ví dụ điển hình

Ví dụ 1 : Tính thể tích của một số chất khí sau (điều kiện tiêu chuẩn):

a, 1 mol khí H2

b, 2,5 mol khí CO2

c, 3 mol khí CH4

* Hướng dẫn giải chi tiết:

a, 1 mol khí H2 có thể tích là 22,4 lít (đktc)

b, 1 mol khí CO2 có thể tích là 22,4 lít (đktc)

=> 2,5 mol khí CO2 có thể tích là x lít

=> x = 2,5 . 22,4 = 56 lít

c, 1 mol khí CH4 có thể tích là 22,4 lít

3 mol khí CH4 có thể tích là y lít

=> y = 3 . 22,4 = 67,2 lít

Ví dụ 2: Một hỗn hợp khí X gồm 0,25 mol khí O2; 0,2 mol khí SO2; 0,5 mol khí H2. Tính thể tích của hỗn hợp khí X ở đktc

Hướng dẫn giải chi tiết:

Tổng số mol khí có trong hỗn hợp X là:

0,25 + 0,2 + 0,5 = 0,95 mol

=> Thể tích của hỗn hợp khí trên là:

0,95 . 22,4 = 21,28 lít

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close