Quảng cáo
  • Báo cáo thực hành 7

    Hãy tính toán và pha chế các dung dịch sau: 1) 50g dung dịch đường có nồng độ 15%.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo