Quảng cáo
 • Bài 16. Công nghệ tế bào

  Quan sát hình 16.2, trình bày sự khác nhau giữa biệt hoá và phản biệt hoá tế bào. Trong hai loại tế bào; hồng cầu và hợp tử, loại nào có tính toàn năng? Giải thích.

  Xem lời giải
 • Bài 12. Thông tin giữa các tế bào

  Trong cơ thể người và động vật, những hệ cơ quan nào đóng vai trò phối hợp hoạt động của tất cả các hệ cơ quan? Quan sát hình 12.1 và cho biết: Con mèo phát hiện ra con chuột nhờ cơ quan nào? Thông tin về con chuột được truyền qua các cơ quan nào trong cơ thể mèo?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 9. Trao đổi chất qua màng sinh chất

  Quan sát hình 9.1, mô tả sự thay đổi hình thái của cây khi tưới nước. Giải thích sự thay đổi đó.

  Xem lời giải
 • Ôn tập phần 2

  Sự mất nước ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của tế bào? Giải thích. Hãy lấy ví dụ một phân tử sinh học và nêu cấu trúc phù hợp với chức năng của nó.

  Xem lời giải
 • Bài 7. Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

  Tế bào nhân sơ hay nhân thực? So sánh kích thước và cấu tạo của hai loại tế bào này? những thành phần cấu tạo giống nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

  Xem lời giải
 • Bài 5. Các nguyên tố hóa học và nước

  Các hợp chất này được tạo thành từ những nguyên tố hoá học nào? Carbon tham gia cấu tạo hợp chất nào trong các hợp chất sau đây: nước, chlohydric acid, carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid? Vì sao nước là "dung môi của sự sống"?

  Xem lời giải
 • Bài 4. Khái quát về tế bào

  Nêu các cấp độ tổ chức sống mà em đã học. Tại sao nói tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống? Kể tên những loại tế bào thực vật mà em đã học. Nêu ví dụ chứng minh tế bào là nơi thực hiện các hoạt động sống như trao đổi chất, sinh trưởng, phát triển, sinh sản.

  Xem lời giải
 • Bài 13. Chu kì tế bào và nguyên phân

  Bằng cách nào từ một hợp tử phát triển thành một cơ thể gồm rất nhiều tế bào có bộ nhiễm sắc thể giống nhau và giống bộ nhiễm sắc thể trong hợp tử ban đầu? Trong giai đoạn nào của chu kì tế bào thi một nhiễm sắc thể gồm có hai chromatid giống hệt nhau?

  Xem lời giải
 • Bài 10. Sự chuyển hóa năng lượng và enzyme

  Nêu các dạng năng lượng trong quá trình quang hợp. Trong quá trình đó, năng lượng được chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào? Chuyển hóa năng lượng là gì?

  Xem lời giải
 • Bài 8. Cấu trúc của tế bào nhân thực

  những thành phần cấu tạo chính của tế bào nhân thực. Tại sao nói màng sinh chất là một màng có tính thấm chọn lọc? Phân tử sinh học nào là thành phần cấu tạo chính của thành tế bào thực vật? Nêu các thành phần chủ yếu của tế bào chất

  Xem lời giải
 • Quảng cáo