Quảng cáo
  • Bài 4. Khái quát về tế bào

    Nêu các cấp độ tổ chức sống mà em đã học. Tại sao nói tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống? Kể tên những loại tế bào thực vật mà em đã học. Nêu ví dụ chứng minh tế bào là nơi thực hiện các hoạt động sống như trao đổi chất, sinh trưởng, phát triển, sinh sản.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo