Quảng cáo
  • Bài 16. Công nghệ tế bào

    Quan sát hình 16.2, trình bày sự khác nhau giữa biệt hoá và phản biệt hoá tế bào. Trong hai loại tế bào; hồng cầu và hợp tử, loại nào có tính toàn năng? Giải thích.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo