Quảng cáo
 • Bài 12. Thông tin giữa các tế bào

  Trong cơ thể người và động vật, những hệ cơ quan nào đóng vai trò phối hợp hoạt động của tất cả các hệ cơ quan? Quan sát hình 12.1 và cho biết: Con mèo phát hiện ra con chuột nhờ cơ quan nào? Thông tin về con chuột được truyền qua các cơ quan nào trong cơ thể mèo?

  Xem lời giải
 • Bài 13. Chu kì tế bào và nguyên phân

  Bằng cách nào từ một hợp tử phát triển thành một cơ thể gồm rất nhiều tế bào có bộ nhiễm sắc thể giống nhau và giống bộ nhiễm sắc thể trong hợp tử ban đầu? Trong giai đoạn nào của chu kì tế bào thi một nhiễm sắc thể gồm có hai chromatid giống hệt nhau?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 14. Giảm phân

  Theo em, có những yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình giảm phân? Có thể tác động đến những yếu tố nào trong giảm phân hình thành giao tử? Cho ví dụ.

  Xem lời giải