Quảng cáo
  • Ôn tập phần 2

    Sự mất nước ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của tế bào? Giải thích. Hãy lấy ví dụ một phân tử sinh học và nêu cấu trúc phù hợp với chức năng của nó.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo