Lý thuyết luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

Biết được các phản ứng nhận biết từng

Quảng cáo

- Biết được các phản ứng nhận biết từng cation: Ba2+, Fe2+, Al3+, Cu2+.

- Biết được các phản ứng nhận biết từng anion: No3-, SO42-, CO32-, Cl-

- Biết được các phản ứng nhận biết từng chất khí: SO2, CO2, NH3, H2S.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài