Lý thuyết bài luyện tập 4

Mol là lượng chất chứa

Quảng cáo

 I. Lý thuyết cần nhớ

1. Mol là lượng chất chứa 6. 1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.

2. Khối lượng mol (kí hiệu M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

3. Thể tích mol chất khí: thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó.

4. Công thức về mối liên hệ giữa số mol – khối lượng; số mol – thể tích;

 n = \(\dfrac{m}{M}\) trong đó: m: khối lượng chất

                             M: Khối lượng mol

n = \(\dfrac{V}{22,4}\) trong đó: V: thể tích chất khí ở đktc

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close