Lý thuyết bài luyện tập tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Sắt. Cấu hình electron của Fe ...

Quảng cáo

1. Sắt.

- Cấu hình electron : [Ar] 3d64s2.

- Dễ nhường 2e ở phân lớp 4s thể hiện số oxi hóa +2 và có thể nhường thêm 1e ở phân lớp 3d thể hiện ở số oxi hóa +3.

2. Hợp chất của sắt.

- Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất Fe(II) là tính khử : Fe2+  -> Fe3+ + 1e.

- Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất Fe(III) là tính oxi hóa :

                   Fe3+ + 1e -> Fe2+ ;      Fe3+ + 3e -> Fe

3. Hợp kim của sắt : gang và thép.

Quảng cáo
close