Lý thuyết bài luyện tập tính chất hóa học của crom, đồng và tính chất hóa học của chúng.

1. Cấu hình electron

Quảng cáo

1. Cấu hình electron

- Cr: [Ar]3d54s1 .Crom có 6e hóa trị ở phân lớp 3d và 4s, do đó số oxi hóa +1 đến +6.

- Cu: [Ar]3d104s1. Đồng dễ nhường 1e ở phân lớp 4s nên có số oxi hóa +1 và có thể nhường 1e ở phân lớp 3d nên có số oxi hóa là +2.

2. Tính chất.

- Crom là kim loại hoạt động mạnh yếu hơn Zn và mạnh hơn Fe. Crom tác dụng được với nhiều đơn chất và hợp chất trong điều kiện đun nóng.

- Đồng là kim loại hoạt động khá yếu. Đồng đứng sau Hiđro trong dãy hoạt động hóa học của kim  loại nên không khử được H+ của các dung dịch HCl và H2SO4 loãng.

Quảng cáo
close