Giải mục 1 trang 15, 16, 17 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

Định nghĩa

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ1

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 15 SGK Toán 12 Cánh diều

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên đoạn \(\left[ { - 1;1} \right]\) và có đồ thị là đường cong ở Hình 8. Quan sát đồ thị và cho biết:

a) Điểm nào thuộc đồ thị hàm số có tung độ lớn nhất

b) Điểm nào thuộc đồ thị hàm số có tung độ nhỏ nhất

Lời giải chi tiết:

a) Điểm B là điểm thuộc đồ thị hàm số có tung độ lớn nhất

b) Điểm C là điểm thuộc đồ thị hàm số có tung độ nhỏ nhất

LT1

Trả lời câu hỏi Luyện tập 1 trang 16 SGK Toán 12 Cánh diều

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số \(f\left( x \right) = \sqrt {9 - {x^2}} \) trên đoạn \(\left[ { - 3;3} \right]\).

Phương pháp giải:

Đánh giá dựa vào điều kiện xác định của x.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(x \in \left[ { - 3;3} \right] \Rightarrow 0 \le {x^2} \le 9 \Rightarrow 0 \le 9 - {x^2} \le 9 \Rightarrow 0 \le \sqrt {9 - {x^2}}  \le 3\).

Vậy \(\left\{ \begin{array}{l}\mathop {\max }\limits_{\left[ { - 3;3} \right]} f\left( x \right) = 3 \Leftrightarrow x = 0\\\mathop {\min }\limits_{\left[ { - 3;3} \right]} f\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow x =  \pm 3\end{array} \right.\).

 • Giải mục 2 trang 16, 17, 18 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng đạo hàm

 • Giải bài tập 1 trang 19 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Nếu hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm trên \(\mathbb{R}\) thỏa mãn \(f'\left( x \right) = \sin x - 2023,\forall x \in \mathbb{R}\) thì giá trị lớn nhất của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên đoạn \(\left[ {1;2} \right]\) bằng: A. \(f\left( 0 \right)\). B. \(f\left( 1 \right)\). C. \(f\left( {1,5} \right)\). D. \(f\left( 2 \right)\).

 • Giải bài tập 2 trang 20 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Tìm giá trị lớn nhất của mỗi hàm số sau: a) \(f\left( x \right) = \frac{4}{{1 + {x^2}}}\). b) \(f\left( x \right) = x - \frac{3}{x}\) trên nửa khoảng \((0;3]\).

 • Giải bài tập 3 trang 20 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Tìm giá trị nhỏ nhất của mỗi hàm số sau: a) \(f\left( x \right) = x + \frac{4}{x}\) trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\) b) \(f\left( x \right) = {x^3} - 12x + 1\) trên khoảng \(\left( {1; + \infty } \right)\)

 • Giải bài tập 4 trang 20 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của mỗi hàm số sau: a) \(f\left( x \right) = {x^3} - \frac{3}{2}{x^2}\) trên đoạn \(\left[ { - 1;2} \right]\) b) \(f\left( x \right) = {x^4} - 2{x^3} + {x^2} + 1\) trên đoạn \(\left[ { - 1;1} \right]\) c) \(f\left( x \right) = {e^x}\left( {{x^2} - 5x + 7} \right)\) trên đoạn \(\left[ {0;3} \right]\)\ d) \(f\left( x \right) = \cos 2x + 2x + 1\) trên đoạn \(\left[ {\frac{{ - \pi }}{2};\pi } \right]\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close