Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 trang 26 SGK Âm nhạc 4 chân trời sáng tạo

Nốt nhạc nào ở dòng kẻ phụ trong bài đọc nhạc ....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nốt nhạc nào ở dòng kẻ phụ trong bài đọc nhạc.

Phương pháp giải:

Quan sát bài đọc nhạc để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Nốt Đồ nằm ở dòng kẻ phụ của bài đọc nhạc.

Câu 2

Nêu tên các nốt nhạc xuất hiện trong bài đọc nhạc.

Phương pháp giải:

Quan sát bài đọc nhạc để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Các nốt nhạc xuất hiện trong bài đọc nhạc: Đô, Si, La, Sol, Fa, Mi, Rê.

Câu 3

Chỉ ra nốt nhạc cao nhất, nốt nhạc thấp nhất trong bài đọc nhạc.

Phương pháp giải:

Quan sát bài đọc nhạc để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Nốt cao nhất là nốt Đô quãng 5 và nốt thấp nhất là nốt Đô quãng 4.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close