Giải bài 7,8,9,10,11,12 trang 124 SBT Sinh học 7

Giải bài 7,8,9,10,11,12 trang 124 Sách bài tập Sinh học 7: Các đặc điểm thể hiện sự tiến hoá trong sinh sản ở động vật là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 7

Các đặc điểm thể hiện sự tiến hoá trong sinh sản ở động vật là

A. từ thụ tinh ngoài tiến tới thụ tinh trong.

B. từ đẻ trứng tiến tới đẻ con, từ con sinh ra không được chăm sóc tiến tới con sinh ra được chăm sóc.

C. từ sự phát triển phôi có biến thái đến phát triển trực tiếp, từ phôi phát triển không có nhau thai đến có nhau thai.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Tiến hóa về sinh sản

Lời giải chi tiết:

Các đặc điểm thể hiện sự tiến hoá trong sinh sản ở động vật là

+ từ thụ tinh ngoài tiến tới thụ tinh trong.

+ từ đẻ trứng tiến tới đẻ con, từ con sinh ra không được chăm sóc tiến tới con sinh ra được chăm sóc.

+ từ sự phát triển phôi có biến thái đến phát triển trực tiếp, từ phôi phát triển không có nhau thai đến có nhau thai.

Chọn D

Câu 8

Lưỡng cư cổ bắt nguồn từ

A. cá vây chân cổ.            B. bò sát cổ.

C. chim cổ.                       D. thú cổ.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cây phát sinh giới động vật

Lời giải chi tiết:

Lưỡng cư cổ bắt nguồn từ cá vây chân cổ.

Chọn A

Câu 9

Bò sát cổ bắt nguồn từ

A. cá vây chân cổ.          B. lưỡng cư cổ.

C. chim cổ.                     D. thú cổ.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cây phát sinh giới động vật

Lời giải chi tiết:

Bò sát cổ bắt nguồn từ lưỡng cư cổ.

Chọn B

Câu10

Thú cổ bắt nguồn từ

A. cá vây chân cổ.           B. lưỡng cư cổ

C. chim cổ.                      D. bò sát cổ.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cây phát sinh giới động vật

Lời giải chi tiết:

Thú cổ bắt nguồn từ bò sát cổ.

Chọn D

Câu 11

Cây phát sinh giới Động vật có ý nghĩa

A. biết được có bao nhiêu loài được hình thành.

B. thấy được mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vật với nhau. 

C. so sánh được nhánh nào có nhiều hoặc ít loài hơn nhánh khác.

D. cả B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cây phát sinh giới động vật

Lời giải chi tiết:

Cây phát sinh giới Động vật có ý nghĩa:

+ thấy được mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vật với nhau. 

+ so sánh được nhánh nào có nhiều hoặc ít loài hơn nhánh khác.

Chọn D

Câu 12

Chọn từ, cụm từ cho sẵn để điền vào chỗ trống trong các cảu sau cho phù hợp:

Trong quá trình tiến hoá của giới Động vật, đã có hiện tượng .......(1)....... cơ thể. Những dạng động vật .......(2)....... về sau càng có ........(3)........ và phân hoá phức tạp, hoàn thiện hơn.

A. phức tạp hoá tổ chức cơ thể

B. xuất hiện

C. cấu tạo phức tạp

D. phân hoá

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Sự tiến hóa của động vật

Lời giải chi tiết:

 

1

2

3

A

B

C

Loigiaihay.com

  • Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 123 SBT Sinh học 7

    Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 123 SBT Sinh học 7: Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật

  • Giải bài 2 trang 123 SBT Sinh học 7

    Giải bài 2 trang 123 Sách bài tập Sinh học 7: Phân biệt sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính ở động vật.

  • Giải bài 1 trang 123 SBT Sinh học 7

    Giải bài 1 trang 123 SBT Sinh học 7: Hãy sắp xếp các cụm từ sau đây theo trật tự đúng thể hiện sự tiến hóa trong cấu tạo của hệ thần kinh động vật: thần kinh chuỗi hạch với hạch ở đầu phát triển, chưa có yếu tố thần kinh riêng biệt, thần kinh mạng lưới, thần kinh ống.

Quảng cáo
close