Quảng cáo
 • pic

  Giải bài 1 trang 60 SBT Sinh học 7

  Giải bài 1 trang 60 sách bài tập Sinh học 7: Những căn cứ nào cho phép kết luận cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống ỏ nước ?

 • pic

  Bài 2 trang 60 SBT Sinh học 7

  Giải bài 2 trang 60 sách bài tập Sinh học 7: Nêu những điều kiện sống và đặc điểm sinh sản phù hợp với điều kiện sống đó của cá chép.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 60 SBT Sinh học 7

  Giải bài 3 trang 60 Sách bài tập Sinh học 7: Bằng cách nào có thể xác định được vai trò của các vây cá?

 • pic

  Bài 4 trang 61 SBT Sinh học 7

  Giải bài 4 trang 61 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu vai trò của cá với tự nhiên và đời sống con người.

 • pic

  Bài 5 trang 61 SBT Sinh học 7

  Giải bài 5 trang 61 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy chứng minh mang cá là cơ quan hô hấp thích nghi với môi trường nước.

 • pic

  Bài 6 trang 62 SBT Sinh học 7

  Giải bài 6 trang 62 Sách bài tập Sinh học 7: Tại sao mang cá chỉ thích hợp cho hô hấp ở duới nước mà không thích hợp cho hô hấp ở trên cạn? Tại sao cá lên cạn lại không hô hấp được?

 • pic

  Bài 7 trang 62 SBT Sinh học 7

  Giải bài 7 trang 62 Sách bài tập Sinh học 7: Tại sao sự trao đổi khí của mang cá xương đạt hiệu quả cao?

 • pic

  Bài 8 trang 62 SBT Sinh học 7

  Giải bài 8 trang 62 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy mô tả đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đơn của cá chép. Tại sao hệ tuần hoàn của cá chép gọi là hệ tuần hoàn đơn ?

 • pic

  Bài 1 trang 63 SBT Sinh học 7

  Giải bài 1 trang 63 Sách bài tập Sinh học 7: Tại sao cá hô hấp bằng mang trong nước rất hiệu quả nhưng khi lên cạn thì bị chết?

 • pic

  Bài 2 trang 63 SBT Sinh học 7

  Giải bài 2 trang 63 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp về đặc điểm cấu tạo ngoài của cá thích nghi với đời sống ở nước vào các cột trống trong bảng sau :

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 9 trang 63 SBT Sinh học 7

  Giải bài 9 trang 63 Sách bài tập Sinh học 7: Tại sao nói các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống và hoạt động trong môi trường nước?

 • pic

  Bài 3 trang 64 SBT Sinh học 7

  Giải bài 3 trang 64 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào các cột trống trong bảng về ảnh hưởng của điều kiện sống tới cấu tạo ngoài của cá sau đây :

 • pic

  Bài 4 trang 64 SBT Sinh học 7

  Giải bài 4 trang 64 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào các cột trống trong bảng sau

 • pic

  Bài 5 trang 64 SBT Sinh học 7

  Giải bài 5 trang 64 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu một số đặc điểm của lớp Cá sụn.

 • pic

  Giải bài 1,2,3,4,5 trang 64 SBT Sinh học 7

  Giải bài 1,2,3,4,5 trang 64 SBT Sinh học 7: Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt ngành Động vật có xương sống với các ngành Động vật không xương sống là

 • pic

  Bài 6,7,8,9,10 trang 65 SBT Sinh học 7

  Giải bài 6,7,8,9,10 trang 65 Sách bài tập Sinh học 7: Đặc điểm giúp cá giảm sức cản của nước khi di chuyển là

 • pic

  Bài 11,12,13,14,15 trang 66 SBT Sinh học 7

  Giải bài 11,12,13,14,15 trang 66 Sách bài tập Sinh học 7: Các lớp Cá gồm

Gửi bài