Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 123 SBT Sinh học 7

  Giải bài 1 trang 123 SBT Sinh học 7: Hãy sắp xếp các cụm từ sau đây theo trật tự đúng thể hiện sự tiến hóa trong cấu tạo của hệ thần kinh động vật: thần kinh chuỗi hạch với hạch ở đầu phát triển, chưa có yếu tố thần kinh riêng biệt, thần kinh mạng lưới, thần kinh ống.

 • pic

  Bài 2 trang 123 SBT Sinh học 7

  Giải bài 2 trang 123 Sách bài tập Sinh học 7: Phân biệt sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính ở động vật.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1,2,3,4,5,6 trang 123 SBT Sinh học 7

  Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 123 SBT Sinh học 7: Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật

 • pic

  Bài 7,8,9,10,11,12 trang 124 SBT Sinh học 7

  Giải bài 7,8,9,10,11,12 trang 124 Sách bài tập Sinh học 7: Các đặc điểm thể hiện sự tiến hoá trong sinh sản ở động vật là

Gửi bài