Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 91 SBT Sinh học 7

  Giải bài 1 trang 91 SBT Sinh học 7: Trình bày đặc điểm đời sống và cấu tạo ngoài của chim bồ câu.

 • pic

  Bài 2 trang 91 SBT Sinh học 7

  Giải bài 2 trang 91 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào ô trống trong bảng sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 92 SBT Sinh học 7

  Giải bài 3 trang 92 Sách bài tập Sinh học 7: Lập bảng nêu các đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn.

 • pic

  Bài 4 trang 93 SBT Sinh học 7

  Giải bài 4 trang 93 Sách bài tập Sinh học 7: Lập bảng nêu các đặc điểm bộ xương chim thích nghi với đời sống bay.

 • pic

  Bài 5 trang 94 SBT Sinh học 7

  Giải bài 5 trang 94 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu cấu tạo và phân tích các đặc điểm thích nghi của hệ tiêu hóa ở chim với đời sống bay lượn.

 • pic

  Bài 6 trang 94 SBT Sinh học 7

  Giải bài 6 trang 94 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu cấu tạo và phân tích các đặc điểm thích nghi của hệ hô hấp ở chim với đời sống bay lượn.

 • pic

  Bài 7 trang 95 SBT Sinh học 7

  Giải bài 7 trang 95 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu cấu tạo và phân tích các đặc điểm thích nghi của hệ tuần hoàn ở chim với đời sống bay lượn.

 • pic

  Bài 8 trang 95 SBT Sinh học 7

  Giải bài 8 trang 95 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy phân tích các đặc điểm cấu tạo trong của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn.

 • pic

  Bài 9 trang 96 SBT Sinh học 7

  Giải bài 9 trang 96 Sách bài tập Sinh học 7: Điền các đặc điểm cấu tạo ngoài của một số bộ chim thích nghi với đời sống của chúng trong bảng sau:

 • pic

  Bài 10 trang 97 SBT Sinh học 7

  Giải bài 10 trang 97 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu những đặc điểm chung của lớp Chim.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 11 trang 97 SBT Sinh học 7

  Giải bài 11 trang 97 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu vai trò của lớp Chim trong tự nhiên và đối với con người.

Gửi bài