Giải bài 6 trang 75 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

a) Tính diện tích tam giác ABC b) Tính bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC có \(a = 24\)cm, \(b = 26\)cm, \(c = 30\)cm

a) Tính diện tích tam giác ABC

b) Tính bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(p = \frac{1}{2}\left( {24 + 26 + 30} \right) = 40\) (cm)

Áp dụng công thức Heron, ta có:

\(S = \sqrt {p\left( {p - a} \right)\left( {p - b} \right)\left( {p - c} \right)}  = \sqrt {40.\left( {40 - 24} \right)\left( {40 - 26} \right)\left( {40 - 30} \right)}  = 80\sqrt {14} \) (cm2)

b)  Ta có công thức \(S = pr\)

Suy ra \(r = \frac{S}{p} = \frac{{80\sqrt {14} }}{{40}} = 2\sqrt {14} \) (cm)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close