Bài 37 trang 135 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 37 trang 135 VBT toán 7 tập 1. Cho bài toán" Tam giác ABC có AB=8cm,AB=17cm,AC=15cm có phải là tam giác vuông không?" Bạn Tâm giải thích như sau...

Quảng cáo

Đề bài

Cho bài toán "Tam giác \(ABC\) có \(AB = 8, AC=17, BC =15\) có phải là tam giác vuông không?" Bạn Tâm giải thích như sau:

\( AB^2 + AC^2 = 8^2 +17^2 = 64+289\)\(=353\)

\(BC^2=15^2=225\) 

Do \(353 ≠ 225\)  nên \(AB^2+AC^2 ≠ BC^2\).

Vậy tam giác \(ABC\) không phải là tam giác vuông?

Lời giải trên đúng hay sai? Nếu sai, hãy sửa lại cho đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí Pytago đảo:

Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông.

Lời giải chi tiết

+) Lời giải của bạn Tâm là sai. Để xét tam giác \(ABC\) có vuông hay không, cần phải so sánh bình phương của cạnh lớn nhất với tổng bình phương của hai cạnh kia.

+) Sửa lại:

Ta có \(  AB^2+BC^2=8^2+15^2=289=17^2=AC^2\) nên \(\Delta ABC\) vuông tại \(B.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close