Bài 33 trang 56 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 33 trang 56 sách bài tập toán 9. Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Với giá trị nào của \(m\) thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

LG a

\({x^2} - 2\left( {m + 3} \right)x + {m^2} + 3 = 0\)

Phương pháp giải:

Phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0\) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi \(a \ne 0\) và \(\Delta ' = b{'^2} - ac>0\).

Lời giải chi tiết:

Phương trình \({x^2} - 2\left( {m + 3} \right)x + {m^2} + 3 = 0\) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi \(\Delta ' > 0\)

\(\eqalign{
& \Delta ' = {\left[ { - \left( {m + 3} \right)} \right]^2} - 1\left( {{m^2} + 3} \right) \cr 
& = {m^2} + 6m + 9 - {m^2} - 3 = 6m + 6 \cr 
& \Delta ' > 0 \Leftrightarrow  6m + 6 > 0 \cr&\Leftrightarrow 6m > - 6 \Leftrightarrow m > - 1 \cr} \)

Vậy \(m > -1\) thì phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.

LG b

\(\left( {m + 1} \right){x^2} + 4mx + 4m - 1 = 0\)

Phương pháp giải:

Phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0\) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi \(a \ne 0\) và \(\Delta ' = b{'^2} - ac>0\).

Lời giải chi tiết:

Phương trình \(\left( {m + 1} \right){x^2} + 4mx + 4m - 1 = 0\) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi \(m + 1 ≠ 0\) và \(\Delta ' > 0\)

\( m + 1 \ne 0 \Leftrightarrow m \ne - 1\)

\( \Delta ' = {\left( {2m} \right)^2} - \left( {m + 1} \right)\left( {4m - 1} \right) \)

      \( = 4{m^2} - 4{m^2} + m - 4m + 1 \)

      \(= 1 - 3m \)

\( \Delta ' > 0 \Leftrightarrow 1 - 3m > 0 \Leftrightarrow 3m < 1\)\(\, \displaystyle\Leftrightarrow m < {1 \over 3}  \)

Vậy \(\displaystyle m < {1 \over 3}\) và \(m ≠ -1\) thì phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close