Bài 26 trang 48 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 26 trang 48 VBT toán 7 tập 2. Cho đa thức...

Quảng cáo

Đề bài

Cho đa thức: 

\(P\left( x \right) = 2 + 5{x^2} - 3{x^3} + 4{x^2} - 2x \)\(\,- {x^3} + 6{x^5}\).

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của \(P(x)\) theo lũy thừa giảm của biến.

b) Viết các hệ số khác \(0\) của đa thức \(P(x)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thu gọn đa thức bằng cách nhóm các hạng tử đồng dạng lại rồi thu gọn chúng.

Lời giải chi tiết

a) \(P\left( x \right) = 2 + 5{x^2} - 3{x^3} + 4{x^2} - 2x \)\(\,- {x^3} + 6{x^5}\)

\( = 6{x^5} + \left( { - 3{x^3} - {x^3}} \right) \)\(+ \left( {5{x^2} + 4{x^2}} \right) - 2x + 2\)

\( = 6{x^5} - 4{x^3} + 9{x^2} - 2x + 2;\)

b) Các hệ số khác \(0\) của đa thức \(P(x)\) là : \(6;-4;9;-2;2.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 7. Đa thức một biến
Gửi bài tập - Có ngay lời giải