Bài 14 trang 18 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 18 VBT toán 7 tập 1. Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần: ...

Quảng cáo

Đề bài

 Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:                                          

 \(0,3;\,\dfrac{{ - 5}}{6};\, - 1\dfrac{2}{3};\,\dfrac{4}{{13}};\,0;\, - 0,875\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta so sánh các số hữu tỉ dương với nhau và các số hữu tỉ âm với nhau sau đó sắp xếp.

Lời giải chi tiết

Ta biết rằng số hữu tỉ dương lớn hơn số \(0\), số hữu tỉ âm nhỏ hơn số \(0\); trong hai số hữu tỉ âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì số đó lớn hơn. Do đó ta sắp xếp như sau:

 \( - 1\dfrac{2}{3} <  - 0,875 < \dfrac{{ - 5}}{6} < 0 < 0,3 < \dfrac{4}{{13}}\)

Giải thích:

Viết các phân số dưới dạng tối giản:

\(0,3 = \dfrac{3}{{10}};\,\dfrac{{ - 5}}{6};\, - 1\dfrac{2}{3} = \dfrac{{ - 5}}{3};\,\dfrac{4}{{13}};\,0;\)\(\, - 0,875 = \dfrac{{ - 875}}{{1000}} = \dfrac{{ - 7}}{8}\)

- So sánh các số hữu tỉ dương với nhau:

Ta có : \(\dfrac{3}{{10}} = \dfrac{{39}}{{130}};\dfrac{4}{{13}} = \dfrac{{40}}{{130}}\)

Vì \(39 < 40\)  nên \(\dfrac{3}{{10}} < \dfrac{4}{{13}}\)

- Tương tự So sánh các số hữu tỉ âm với nhau ta được:

\(\begin{array}{l}
\dfrac{{ - 5}}{6} = \dfrac{{ - 20}}{{24}};\dfrac{{ - 5}}{3} = \dfrac{{ - 40}}{{24}};\dfrac{{ - 7}}{8} = \dfrac{{ - 21}}{{24}}\\
 \Rightarrow \dfrac{{ - 40}}{{24}} < \dfrac{{ - 21}}{{24}} < \dfrac{{ - 20}}{{24}}\\  \left( {Do\,\,\, - 40 <  - 21 <  - 20} \right)\\
 \Rightarrow \dfrac{{ - 5}}{3} < \dfrac{{ - 7}}{8}<\dfrac{{ - 5}}{6}
\end{array}\)

Vậy: \( - 1\dfrac{2}{3} <  - 0,875 < \dfrac{{ - 5}}{6} < 0 < 0,3 < \dfrac{4}{{13}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài