Bài 13 trang 17 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 13 trang 17 VBT toán 7 tập 1. a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ?...

Quảng cáo

Đề bài

a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ?

\(\dfrac{{ - 14}}{{35}};\;\dfrac{{ - 27}}{{63}};\dfrac{{ - 26}}{{65}};\dfrac{{ - 36}}{{84}};\dfrac{{34}}{{ - 85}}\)

b) Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ \(\dfrac{{ - 3}}{7}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Rút gọn các phân số rồi so sánh kết quả rút gọn để tìm ra các phân số cùng biểu diễn một số hữu tỉ.

Lời giải chi tiết

a) Các phân số đã cho chưa tối giản, do đó ta hãy rút gọn chúng. Ta có:

\(\eqalign{
& {{ - 14} \over {35}} = {{ - 2} \over 5} \cr 
& \dfrac{{ - 27}}{{63}} = \dfrac{{ - 3}}{7}\cr&{{ - 26} \over {65}} = {{ - 2} \over 5}\cr&  \dfrac{{ - 36}}{{84}} = \dfrac{{ - 3}}{7} \cr 
& {{34} \over { - 85}} = {{ - 2} \over 5}  \cr} \)

Từ kết quả trên, ta thấy các phân số \(\dfrac{{ - 27}}{{63}} \) và \( \dfrac{{ - 36}}{{84}} \) biểu diễn cùng một số hữu tỉ, các phân số  \(\dfrac{{ - 14}}{{35}};\dfrac{{ - 26}}{{65}}\) và \(\dfrac{{34}}{{ - 85}}\) biểu diễn cùng một số hữu tỉ

b) Từ câu a) ta có thể viết ngay được các phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ \(\dfrac{{ - 3}}{7}\).

Chẳng hạn: \(\dfrac{{ - 3}}{7} = \dfrac{{ - 6}}{{14}} = \dfrac{{12}}{{ - 28}} =  - \dfrac{{15}}{{35}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài