Giải bài 13 trang 66 SBT toán 10 - Cánh diều

Cho hai vectơ \(\overrightarrow u = (2; - 3)\)và \(\overrightarrow v = (1;4)\). Toạ độ của vectơ \(\overrightarrow u - 2\overrightarrow v \) là:

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai vectơ \(\overrightarrow u  = (2; - 3)\)và \(\overrightarrow v  = (1;4)\). Toạ độ của vectơ \(\overrightarrow u  - 2\overrightarrow v \) là:

A. (0; 11)                    B. (0; -11)                  C. (-11; 0)                   D. (-3; 10)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu \(\overrightarrow u  = ({x_1};{y_1})\) và \(\overrightarrow v  = ({x_2};{y_2})\) thì \(\overrightarrow u  - 2\overrightarrow v  = ({x_1} - 2{x_2};{y_1} - 2{y_2})\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow u  = (2; - 3)\)và \(\overrightarrow v  = (1;4)\)\( \Rightarrow \overrightarrow u  - 2\overrightarrow v  = (0; - 11)\)   

Chọn B

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close