Bài 10 trang 59 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 10 trang 59 VBT toán 7 tập 1. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỉ lệ nghịch với nhau và khi \(x = 8\) thì \(y = 15\)

a) Tìm hệ số tỉ lệ

b) Hãy biểu diễn \(y\) theo \(x\);

c) Tính giá trị của \(y\) khi \(x =6; y = 10\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu đại lượng \(y\) liên hệ với đại lượng \(x\) theo công thức \(y = \dfrac{a}{x}\) hay \(xy=a\) (\(a\) là một hằng số khác \(0\)) thì ta nói \(y\) tỉ lệ nghịch với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(a.\)

Lời giải chi tiết

a) Tìm hệ số tỉ lệ.

Vì \(y\) tỉ lệ nghịch với \(x\) nên theo định nghĩa ta có \(yx=a\)   \((a\ne0)\)   (1)

Khi \(x = 8\) và \(y = 15\) thay vào (1) ta có hệ số tỉ lệ: \(a = 15.8 = 120\)

b) Biểu diễn \(y\) theo \(x\).

\(y\) tỉ lệ nghịch với \(x\) theo hệ số \(a=120\), nên ta có \(y =  \dfrac{120}{x}\)   (2)

c) Tính giá trị của \(y\) khi \(x=6;x=10\).

Thay \(x = 6\) vào (2) ta có \(y =  \dfrac{120}{6} = 20\). 

Thay \(x = 10\) vào (2) ta có \(y =  \dfrac{120}{10} = 12\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài