Bài 1 trang 30 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 30 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nguyên nhân chủ yếu nhất khiến các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé Trung Quốc là:

A. Trung Quốc là nước rộng lớn, đông dân, lại giàu có về tài nguyên thiên nhiên.

B. Chế độ phong kiến Trung Quốc khủng hoảng, thối nát.

C. Do chính sách “bế quan toả cảng“ của chính quyền Mãn Thanh.

D. Triều đình nhà Thanh tịch thu, đốt thuốc phiện của thương nhân Anh.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân chủ yếu nhất khiến các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé Trung Quốc là Trung Quốc là nước rộng lớn, đông dân, lại giàu có về tài nguyên thiên nhiên.

Chọn: A

Câu 2

Trung Quốc bị chia xẻ bởi các nước tiêu biểu như:

A. Anh, Nhật Bản, Hà Lan, I-ta-li-a.

B. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản

C. Nga, Mĩ, Ca-na-da, Nhật Bản 

D. Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật Bản 

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ

Lời giải chi tiết:

Trung Quốc bị chia xẻ bởi các nước tiêu biểu như Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật Bản.

Chọn: D

Câu 3

Đỉnh cao của phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ năm 1840 đến năm 1911 là 

A. Cuộc khởi nghĩa nông dân Thái Bình Thiên Quốc

B. Phong trào duy tân năm mậu tuất (1898)

C. Phòng trào Nghĩa Hoà Đoàn 

D. Cách mạng Tân Hợi 1911

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Cách mạng Tân Hợi (1911)

Lời giải chi tiết:

Đỉnh cao của phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ năm 1840 đến năm 1911 là cách mạng Tân Hợi 1911.

Chọn: D

Câu 4

Cuối thế kỉ XIX, những người theo phái Duy Tân của Trung Quốc chủ chương 

A. Cải cách chính trị, thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến.

B. Chấn hưng kinh tế, phát triển nền kinh tế tư bản dân tộc

C. Cải cách văn hoá, bài trừ những thủ tục lạc hậu 

D. Hợp tác với các nước tư bản phương Tây để phát triển nền kinh tế TBCN ở Trung Quốc. 

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Lời giải chi tiết:

Cuối thế kỉ XIX, những người theo phái Duy tân của Trung Quốc chủ trương cải cách chính trị, thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến.

Chọn: A

Câu 5

Nguyên nhân khiến phong trào Duy tân thất bại là 

A. Phòng trào diễn ra khi Trung Quốc đã bị các nước đế quốc nô dịch.

B. Phái Duy tân thiếu kiên quyết, triệt để trong quá trình thực hiện mục tiêu.

C. Lực lượng của phái Duy tân quá yếu, không dựa vào quần chúng, không phát động phong trào cách mạng trong quần chúng.

D. Thế lực phong kiến bảo thủ đứng đầu là Từ Hi thái hậu, còn rất mạnh.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân khiến phong trào Duy tân thất bại là lực lượng của phái Duy tân quá yếu, không dựa vào quần chúng, không phát động phong trào cách mạng trong quần chúng.

Chọn: C

Câu 6

Mục tiêu đấu tranh của nghĩa quân Nghĩa Hoà Đoàn là

A. chống để quốc

B. chống đế quốc, chống triều đình phong kiến đầu hàng.

C. chống chế độ phong kiến

D. chống triều đình Mãn Thanh, đứng đầu là Từ Hi thái hậu.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Lời giải chi tiết:

Mục tiêu đấu tranh của nghĩa quân Nghĩa Hoà Đoàn là chống để quốc.

Chọn: A

Câu 7

Mục tiêu của Trung Quốc Đồng minh hội là gì?

A. Đánh đổ để quốc xâm lược, đưa đất nước phát triển theo con đường TBCN.

B. Đánh đổ phon kiếng, đem lại ruộng đất cho nhân dân

C. Đánh đổ phong kiến, khôi phục đất nước, thành lập Dân quốc, chia ruộng đất cho nông dân.

D. Đánh đổ để quốc, phong kiến, chia ruộng đất cho nông dân.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX

Lời giải chi tiết:

Mục tiêu của Trung Quốc Đồng minh hội là đánh đổ phong kiến, khôi phục đất nước, thành lập Dân quốc, chia ruộng đất cho nông dân.

Chọn: C

Câu 8

Kết quả của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911) là 

A. giành được độc lập cho Trung Quốc.

B. giải phóng miền Nam Trung Quốc, thành lập chính quyền cách mạng.

C. đánh đổ triều đình Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa Dân Quốc.

D. giải phóng dân tộc khỏi ách chiếm đóng của chủ nghĩa để quốc, lật nhào chế độ phong kiến tồn tại mấy nghìn năm ở Trung Quốc.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Cách mạng Tân Hợi (1911)

Lời giải chi tiết:

Kết quả của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) là đánh đổ triều đình Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa Dân Quốc.

Chọn: C

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 32 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 32 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chứ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 3 trang 32 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 32 sách bài tập Lịch sử 8. Nội dung lịch sử Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

 • Bài 4 trang 33 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 33 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy trình bày nội dung học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn

 • Bài 5 trang 33 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 33 sách bài tập Lịch sử 8. Ý nghĩa, tính chất và những hạn chế của Cách Mạng Tân Hợi (1911)

 • Bài 6 trang 33 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 33 sách bài tập Lịch sử 8. Các phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân Trung Quốc

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close