Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 4 Explore Our World - Đề số 3

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Đề bài

Câu 1 :

Odd one out.

Câu 1.1 :

1. 

 • A

  uncle

 • B

  grandpa

 • C

  family

Câu 1.2 :

2. 

 • A

  bathing suit

 • B

  take off

 • C

  pyjamas

Câu 1.3 :

3. 

 • A

  toothbrush

 • B

  sweep

 • C

  watch

Câu 1.4 :

4. 

 • A

  marker

 • B

  paintbrush

 • C

  student

Câu 1.5 :

5. 

 • A

  hair salon

 • B

  sailor

 • C

  police officer

Câu 2 :

Choose the correct answer.

Câu 2.1 :

1. How many _______ do you have? 

 • A

  markers

 • B

  pen

 • C

  glue

Câu 2.2 :

2. _______ his sandals? 

 • A

  Is this

 • B

  Are these

 • C

  This are

Câu 2.3 :

3. _______ any toothpaste in the bathroom? 

 • A

  There is

 • B

  Are there

 • C

  Is there

Câu 2.4 :

4. He _______ to be a vet. 

 • A

  wants

 • B

  want

 • C

  to want

Câu 2.5 :

5. Go straight ahead and turn right. The canteen is ______ the right. 

 • A

  at

 • B

  in

 • C

  on

Quảng cáo
decumar
Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match.

1. Where’s the pencil sharpener? 

2. Does Jack want to be an office worker? 

3. Does your baby sister eat dinner at 6:00 P.M.? 

4. What’s the weather like today? 

5. Where does your mother work? 

A. No, she doesn’t. 

B. It’s behind the globe. 

C. She works in a restaurant. 

D. No, he doesn’t. 

E. It’s warm and sunny.

Câu 4 :

Read and complete.

wants        works        animal       scientist        are

Anna is my best friend. Her dad is an office worker, and her mom is a vet. Her father (1) _______ in an building opposite their house. Her mother works in an (2) _______ hospital. Her parents (3) _______ busy, but they still spend time for family at the weekend. Anna is a student. She (4) _______ to be a (5) _______ in the future.

1. 

2.

3. 

4. 

5.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Odd one out.

Câu 1.1 :

1. 

 • A

  uncle

 • B

  grandpa

 • C

  family

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

uncle (n): chú/cậu/bác trai

grandpa (n): ông

family (n): gia đình

Giải thích: Đáp án C là danh từ chỉ chung, các phương án còn lại đều là những danh từ chỉ các thành viên cụ thể trong gia đình.

Câu 1.2 :

2. 

 • A

  bathing suit

 • B

  take off

 • C

  pyjamas

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

bathing suit (n): đồ bơi

take off (phr. v): cởi ra, tháo ra (trang phục )

pyjamas (n): đồ ngủ

Giải thích: Đáp án B là cụm động từ, các phương án còn lại đều là những danh từ chỉ trang phục.

Câu 1.3 :

3. 

 • A

  toothbrush

 • B

  sweep

 • C

  watch

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

toothbrush (n): bàn chải đánh răng

sweep (v): quét

watch (v): xem

Giải thích: Đáp án A là danh từ, các phương án còn lại đều là động từ.

Câu 1.4 :

4. 

 • A

  marker

 • B

  paintbrush

 • C

  student

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

marker (n): bút đánh dấu, bút dạ

paintbrush (n): cọ vẽ

student (n): học sinh

Giải thích: Đáp án C là danh từ chỉ người, các phương án còn lại đều là những danh từ chỉ đồ vật.

Câu 1.5 :

5. 

 • A

  hair salon

 • B

  sailor

 • C

  police officer

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

hair salon (n): tiệm làm tóc

sailor (n): thuỷ thủ

police officer (n): cảnh sát

Giải thích: Đáp án A là danh từ chỉ địa điểm làm việc, các phương án còn lại đều là những danh từ chỉ nghề nghiệp.

Câu 2 :

Choose the correct answer.

Câu 2.1 :

1. How many _______ do you have? 

 • A

  markers

 • B

  pen

 • C

  glue

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sau “How many” luôn là danh từ đếm được số nhiều.

How many markers do you have?

(Bạn có bao nhiêu cái bút đánh dấu?)

=> Chọn A

Câu 2.2 :

2. _______ his sandals? 

 • A

  Is this

 • B

  Are these

 • C

  This are

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

“Sandals” là danh từ số nhiều nên ta dùng kèm đại từ chỉ định “these” và động từ tobe “are”. Trong câu hỏi yes/no, ta đảo động từ tobe lên đầu.

Are these his sandals?

(Đây là đôi dép quai hậu của anh ấy hả?)

=> Chọn B

Câu 2.3 :

3. _______ any toothpaste in the bathroom? 

 • A

  There is

 • B

  Are there

 • C

  Is there

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

“Toothpaste” là danh từ không đếm được nên luôn dùng kèm động từ to be “is”. Trong câu hỏi yes/no, ta đảo động từ tobe lên đầu.

Is there any toothpaste in the bathroom?

(Có chút kem đánh răng nào trong phòng tắm không?)

=> Chọn C

Câu 2.4 :

4. He _______ to be a vet. 

 • A

  wants

 • B

  want

 • C

  to want

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

“He” là chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít nên động từ chính trong câu cần phải chia.

He wants to be a vet.

(Anh ấy muốn trở thành một bác sĩ thú y.)

=> Chọn A

Câu 2.5 :

5. Go straight ahead and turn right. The canteen is ______ the right. 

 • A

  at

 • B

  in

 • C

  on

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

on the right/left: ở bên phải/trái

Go straight ahead and turn right. The canteen is on the right.

(Đi thẳng về phía trước và rẽ phải. Nhà ăn ở phía bên phải.)

=> Chọn C

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match.

1. Where’s the pencil sharpener? 

2. Does Jack want to be an office worker? 

3. Does your baby sister eat dinner at 6:00 P.M.? 

4. What’s the weather like today? 

5. Where does your mother work? 

A. No, she doesn’t. 

B. It’s behind the globe. 

C. She works in a restaurant. 

D. No, he doesn’t. 

E. It’s warm and sunny.

Đáp án

1. Where’s the pencil sharpener? 

B. It’s behind the globe. 

2. Does Jack want to be an office worker? 

D. No, he doesn’t. 

3. Does your baby sister eat dinner at 6:00 P.M.? 

A. No, she doesn’t. 

4. What’s the weather like today? 

E. It’s warm and sunny.

5. Where does your mother work? 

C. She works in a restaurant. 

Lời giải chi tiết :

1 - B

2 - D

3 - A

4 -  E

5 - C

1. B

Where’s the pencil sharpener? - It’s behind the globe.

(Cái gọt bút chì ở đâu vậy? - Nó ở phía sau quả địa cầu ấy.)

2. D

Does Jack want to be an office worker? - No, he doesn’t.

(Jack có muốn trở thành một nhân viên văn phòng không? - Anh ấy không muốn.)

3. A

Does your baby sister eat dinner at 6:00 P.M.? - No, she doesn’t.

(Em gái của cậu có ăn tối lúc 6 giờ không? - Em ấy không.)

4. E

What’s the weather like today? - It’s warm and sunny.

(Hôm nay thời tiết thế nào? - Trời ấm và có nắng.)

5. C

Where does your mother work? - She works in a restaurant.

(Mẹ bạn làm việc ở đâu vậy? - Mẹ tớ làm việc ở một nhà hàng.)

Câu 4 :

Read and complete.

wants        works        animal       scientist        are

Anna is my best friend. Her dad is an office worker, and her mom is a vet. Her father (1) _______ in an building opposite their house. Her mother works in an (2) _______ hospital. Her parents (3) _______ busy, but they still spend time for family at the weekend. Anna is a student. She (4) _______ to be a (5) _______ in the future.

1. 

Đáp án :

2.

Đáp án :

3. 

Đáp án :

4. 

Đáp án :

5.

Đáp án :

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn hoàn chỉnh:

Anna is my best friend. Her dad is an office worker, and her mom is a vet. Her father (1) works in an building opposite their house. Her mother works in an (2) animal hospital. Her parents (3) are busy, but they still spend time for family at the weekend. Anna is a student. She (4) wants to be a (5) scientist in the future.

Tạm dịch:

Anna là bạn thân nhất của tớ. Bố bạn ấy là một nhân viên văn phòng, mẹ bạn ấy là một bác sĩ thú y. Bố bạn ấy làm việc ở một toà nhà đối diện nhà của họ. Mẹ của bạn ấy làm việc ở một bệnh viện thú y. Bố mẹ bạn ấy ấy rất bận nhưng họ vẫn dành thời gian cho gia đình vào cuối tuần. Anna là một học sinh, bạn ấy muốn trở thành một nhà khoa học trong tương lai.

close