Quảng cáo
 • Lý thuyết Tập hợp, các phép toán trên tập hợp

  I. TẬP HỢP II. TẬP CON VÀ TẬP HỢP BẰNG NHAU

  Xem chi tiết
 • Lý thuyết Mệnh đề toán học

  Mệnh đề toán học là một phát biểu, một khẳng định (có thể đúng hoặc sai) về một sự kiện trong toán học.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Câu hỏi khởi động trang 5

  Trong hai phát biểu trên, phát biểu nào là mệnh đề toán học?

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục I trang 5, 6

  a) Phát biểu của bạn H’Maryam có phải là một câu khẳng định về tính chất chia hết trong toán học hay không? Nêu hai ví dụ về mệnh đề toán học. Nêu ví dụ về một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục II trang 6

  Xét câu “n chia hết cho 3” với n là số tự nhiên. a) Ta có thể khẳng định được tính đúng sai của câu trên hay không? b) Với n = 21 thì câu ”21 chia hết cho 3” có phải là mệnh đề toán học hay không? Nếu là mệnh đề toán học thì mệnh đề đó đúng hay sai? c) Với n = 10 thì câu ”10 chia hết cho 3” có phải là mệnh đề toán học hay không? Nếu là mệnh đề toán học thì mệnh đề đó đúng hay sai? Nêu ví dụ về mệnh đề chứa biến.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục III trang 7

  Em có nhận xét gì về hai câu phát biểu của Kiên và Cường? Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và nhận xét tính đúng sai của mệnh đề phủ định đó.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục IV trang 7, 8

  Mệnh đề R có dạng phát biểu như thế nào? Hãy phát biểu một định lí toán học ở dạng mệnh đề kéo theo P => Q

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục V trang 8

  Phát biểu mệnh đề Q=>P và xác định tính đúng sai của hai mệnh đề P=>Q và Q=>P. Nếu cả hai mệnh đề trên đều đúng, hãy phát biểu mệnh đề tương đương.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục VI trang 9, 10, 11

  Cho mệnh đề “n chia hết cho 3” với n là số tự nhiên. Bạn An nói: "Mọi số thực đều có bình phương là một số không âm" Phát biểu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau:

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 11

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề toán học? a) Tích hai số thực trái dấu là một số thực âm. b) Mọi số tự nhiên đều là dương. c) Có sự sống ngoài Trái Đất d) Ngày 1 tháng 5 là ngày Quốc tế Lao động.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo