Dựa vào bảng 16.2, cho biết tỉ trọng của các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của từng quốc gia tăng giảm như thế nào?

Dựa vào bảng 16.2, cho biết tỉ trọng của các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của từng quốc gia tăng giảm như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng 16.2, cho biết tỉ trọng của các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của từng quốc gia tăng giảm như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán.

Phân tích bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

Giai đoạn 1980 - 2000, trong tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia Đông Nam Á, tỉ trọng ngành nông nghiệp ở các quốc gia đều giảm, tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ (tăng/giảm) có sự khác biệt:

- Cam-pu-chia: giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp (18,5%); tăng tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ, lần lượt là 9,3% và 9,2%.

- Lào: giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp (8,3%); tăng tỉ trọng ngành công nghiệp (8,3%); tỉ trọng ngành dịch vụ không thay đổi.

- Phi-líp-pin: giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp (9,1%) và công nghiệp (7,7%); tăng tỉ trọng ngành dịch vụ (16,8%).

- Thái Lan: giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp (12,7%); tăng tỉ trọng ngành công nghiệp (11,3%) và dịch vụ (1,4%).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close