Quảng cáo
  • pic

    Bài tập thực hành - Tiết học 35

    Căn cứ vào bảng lượng mưa và lượng dòng chảy tại các lưu vực sông (SGK trang 124), hãy: Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và...

Gửi bài Gửi bài