Quảng cáo
 • Bài 1 trang 19 SGK Địa lí 8

  Đọc hình 6.1, nhận biết khu vực có mật độ dân số từ thấp đến cao và điền vào bảng theo mẫu sau: - Kết hợp với lược đồ tự nhiên châu Á và kiến thức đã học, giải thích.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 19 SGK Địa lí 8

  Làm việc với hình 6.1 và số liệu bảng 6.1: Xác định vị trí và điền tên của các thành phố trong bảng 6.1 vào lược đồ tự in. Cho biết các thành phố lớn của châu Á thường tập trung tại khu vực nào, vì sao lại có sự phân bố đó?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo