Quảng cáo
 • Bài 1 trang 37

  Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như Hình 1. Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng A. (5; \[ + \infty \]). B. (3; 5). C. (0; 5). D. (3; \[ + \infty \]).

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 37

  Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như Hình 1. Hàm số đạt cực đại tại A. x = 0. B. x = 3. C. x = 4. D. x = 5.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 37

  Cho hàm số \(y = \frac{{{x^2} - 4x + 1}}{{x - 4}}\). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 37

  Đạo hàm của hàm số y = f (x) là hàm số có đồ thị được cho trong Hình 2. Hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng A. (–1; 3). B. (–3; 1). C. (1; 5). D. (3; \( + \infty \)).

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 37

  Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \sqrt {{x^2} + 2x + 3} \) trên đoạn [–2; 3] là A. \(\sqrt 3 \) B. \(\sqrt {30} \) C. \(\sqrt 2 \) D. 0

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 37

  Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (y = frac{{2{x^3} + 3{x^2} - 3}}{{{x^2} - 1}}) là đường thẳng có phương trình A. (y = 2x + 3) B. (y = x + 3) C. (y = 2x + 1) D. (y = x + 1)

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 37

  Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y = \frac{{ - 2x + 3}}{{5x + 1}}\) là đường thẳng có phương trình A. \(y = - \frac{1}{5}\) B. \(y = - \frac{2}{5}\) C. \(x = - \frac{1}{5}\) D. \(x = - \frac{2}{5}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 37

  Cho hàm \(y = \frac{{ - 2x - 3}}{{4 - x}}\). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? A. Hàm số đồng biến trên (\( - \infty \); –4) và nghịch biến trên (–4; \( + \infty \)). B. Hàm số đồng biến trên (\( - \infty \); 4) và (4; \( + \infty \)). C. Hàm số nghịch biến trên (\( - \infty \); 4) và (4; \( + \infty \)). D. Hàm số nghịch biến trên (\( - \infty \); –4) và (–4; \( + \infty \)).

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 37

  Tìm hai số không âm a và b có tổng bằng 10 sao cho: a) Biểu thức ab đạt giá trị lớn nhất; b) Tổng bình phương của chúng đạt giá trị nhỏ nhất; c) Biểu thức (a{b^2}) đạt giá trị lớn nhất

  Xem chi tiết
 • Bài 10 trang 37

  Cho hàm số bậc ba y = f(x) có đồ thị như Hình 3. Viết công thức của hàm số

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo