Bài 7 trang 101 SGK Hoá học 12

Hoà tan hoàn toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II

Quảng cáo

Đề bài

Hoà tan hoàn toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít H2 ở dktc. Kim loại M là 

A. Mg.               B. Ca.            

C. Zn.                D. Be.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi kim loại hóa trị II là A

Gọi hóa trị của Fe và kim loại A lần lượt là x, y (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

x                →                x     (mol)

A + 2HCl →  ACl2  +  H2

y                 →               y   (mol)

Lập hệ 2 ẩn 2 phương trình

\(\begin{gathered}
\left\{ \begin{gathered}
\sum {{m_{KL}} = 56x + Ay = 0,5\,(1)} \hfill \\
\sum {{n_{{H_2}}} = x + y = 0,05} \,(2) \hfill \\ 
\end{gathered} \right. \hfill \\
Từ\,(2)\, = > \,x = \,0,05\, - y\,thế\,vào\,(1)\,ta\,có: \hfill \\
(1)\, = > \,56\,(0,05\, - y\,)\, + Ay\, = 0,5 \hfill \\
= > 2,8\, - 56y\, + Ay\, = 0,5 \hfill \\
= > 2,8 - 0,5 = 56y - Ay \hfill \\
= > y(56 - A) = 2,3 \hfill \\
= > 56 - A = \frac{{2,3}}{y}\,(3) \hfill \\
Từ\,(2)\, = > \,0 < y < 0,05 \hfill \\
(3)\, = > 56 - A > 46 \hfill \\
= > A < 10 \hfill \\ 
\end{gathered} \)

=> Kim loại thỏa mãn có PTK < 10

=> Đáp án 

Lời giải chi tiết

Gọi kim loại hóa trị II là A

Gọi hóa trị của Fe và kim loại A lần lượt là x, y (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

x                →                x     (mol)

A + 2HCl →  ACl2  +  H2

y                 →               y   (mol)

Lập hệ 2 ẩn 2 phương trình

\(\begin{gathered}
\left\{ \begin{gathered}
\sum {{m_{KL}} = 56x + Ay = 0,5\,(1)} \hfill \\
\sum {{n_{{H_2}}} = x + y = 0,05} \,(2) \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
Từ\,(2)\, = > \,x = \,0,05\, - y\text{ thế vào }\,(1)\,ta\,có: \hfill \\
(1)\, = > \,56\,(0,05\, - y\,)\, + Ay\, = 0,5 \hfill \\
= > 2,8\, - 56y\, + Ay\, = 0,5 \hfill \\
= > 2,8 - 0,5 = 56y - Ay \hfill \\
= > y(56 - A) = 2,3 \hfill \\
= > 56 - A = \frac{{2,3}}{y}\,(3) \hfill \\
Từ\,(2)\, = > \,0 < y < 0,05 \hfill \\
(3)\, = > 56 - A > 46 \hfill \\
= > A < 10 \hfill \\
\end{gathered} \)

Trong tất cả các kim loại chỉ có Be = 9 thỏa mãn phân tử khối < 10

Đáp án D

Loigiaihay. com

Quảng cáo
close