Bài 4 trang 141 SGK Hóa học 12

Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được...

Quảng cáo

Đề bài

Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là :

A.Zn.                                        B.Fe.

C.Al.                                         D.Ni.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính khối lượng kim loại phản ứng

- Tính số mol khí \(H_2\)

- Viết PTHH

- Từ PTHH suy ra số mol KL từ số mol \(H_2\)

- Lập biểu thức tính nguyên tử khối của kim loại

- Biện luận hóa trị của kim loại, kết luận kim loại cần tìm

Lời giải chi tiết

Khối lượng kim loại phản ứng là \({m_{KL}} = \dfrac{{1,68\% .50}}{{100\% }} = 0,84\,\,gam\)

Số mol H2 là \({n_{{H_2}}} = \dfrac{{0,336}}{{22,4}} = 0,015\,\,mol\)

2M + 2nHCl \( \to\) 2MCl2 + nH2

Số mol của M là:

\({n_M} = \dfrac{2}{n}{n_{{H_2}}} = \dfrac{{2.0,015}}{n} = \dfrac{{0,03}}{n}\,\,mol\)

\(M = \dfrac{{0,84}}{{\dfrac{{0,03}}{n}}} = 28n\)

Với n = 1 thì M = 28 (loại)

Với n = 2 thì M = 56 (Fe)

Với n = 3 thì M = 84 (loại)

Đáp án B

Xem thêm tại đây: Bài 31. Sắt
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài