Bài 4 trang 110 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Người ta có thể tổng hợp amoniac từ khí nitơ và khí hiđro.

Quảng cáo

Người ta có thể tổng hợp amoniac \(\left( {N{H_3}} \right)\) từ khí nitơ và khí hiđro.

a) Viết phương trình hóa học

b) Số oxi hóa của các nguyên tố biến đổi như thế nào trong phản ứng hóa học đó?

Giải

a) Phản ứng xảy ra: 

\({N_2} + 2{H_2}\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,2N{H_3}\)

b) Số oxi hóa: 

\(\mathop {{N_2}}\limits^0 + 2\mathop {{H_2}}\limits^0 \,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,2\mathop N\limits^{ - 3} \mathop {{H_3}}\limits^{ + 1} \)

Nitơ có số oxi hóa giảm từ 0 xuống -3. Còn hiđro có số oxi hóa tăng từ 0 lên +1.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải