Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Một nguyên tử của nguyên tố X có 75 electron và 110 nơtron. Hỏi kí hiệu nguyên tử nào sau đây là của nguyên tố X?

 • pic

  Bài 2 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Nguyên tử nào sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Theo số liệu ở bảng 1.1 bài 1. Hãy tính: a) Khối lượng (g) của nguyên tử ninơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron) b) Tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử nitơ so với khối lượng của toàn nguyên tử.

 • pic

  Bài 4 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Biết rằng nguyên tố agon có ba đồng vị khác nhau, ứng với số khối 36, 38 và A. Phần trăm số nguyên tử của các động vị tương ứng lần lượt bằng: 0,34%; 0,06% và 99,6%. Tính số khối của đồng vị A của nguyên tố agon, biết nguyên tử khối trung bình của agon bằng 39,98.

 • pic

  Bài 5 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Nguyên tố Mg có 3 đồng vị tương ứng với thành phần phấn trăm như sau:

Gửi bài