Bài 3 trang 165 SGK Hóa học 12

Một hỗn hợp gồm Al,Fe,Cu.Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách ...

Quảng cáo

Đề bài

Một hỗn hợp gồm Al,Fe,Cu.Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng kim loại trong hỗn hợp đó. Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

HCl dư + NaOH → NaCl + H2O

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaCl

AlCl3 + NaOHdư → NaAlO2 + H2O

\(C{O_2} + NaOH \to NaHC{O_3}\)

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 4Fe(OH)3

2Fe(OH)3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Fe2O3 + 3H2O

Fe2O3 + 3CO \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2Fe + 3CO2

NaAlO2 + CO2 + H2O → Al(OH)3↓ + NaHCO3

2Al(OH)3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Al2O3 + 3H2O

2Al2O3  \(\xrightarrow{{đpnc}}\) 4Al + 3O2

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close