Bài 2 trang 41 SGK Hóa học 8

Cho biết nhóm công thức hóa học hợp chất của nguyên tố ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết nhóm công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau (X, Y là những nguyên tố nào đó) : XO, YH3.

Hãy chọn công thức hóa học nào là đúng cho hợp chất của X với Y trong số các công thức cho sau đây :

A. XY3,            B. X3Y,            C. X2Y3,            D. X3Y2,              E. XY

(Ghi trong vở bài tập).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*CTTQ: \({{\overset{a}{\mathop{A}}\,}_{x}}{{\overset{b}{\mathop{B}}\,}_{y}}~\to \text{ }ax\text{ }=\text{ } by\)  với x, y, a, b là các số nguyên

*Quy tắc: Trong CTHH, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia. Quy tắc này đúng cho cả B là nhóm nguyên tử.

- O luôn có hóa trị II, H luôn có hóa trị I

Lời giải chi tiết

+ Gọi hóa trị của X trong công thức XO là a

Theo quy tắc hóa trị ta có: a.1 = II.1 \( \to\) a = II

\( \to\) X có hóa trị II

+ Gọi hóa trị của Y trong công thức YH3 là b

Theo quy tắc hóa trị ta có: b.1 = I.3 \( \to\) b = III

\( \to\) Y có hóa trị III

+ Hợp chất X(II) và Y(III) có công thức dạng chung là XxYy

Theo quy tắc hóa trị ta có: II.x = III.y \( \to \frac{x}{y} = \frac{{III}}{{II}} = \frac{3}{2} \to x = 3,y = 2\)

\( \to\) Công thức là X3Y2

Đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close