Bài 17. Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam SBT Lịch sử 10 Cánh Diều

Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam được hình thành trước hết dựa trên cơ sở nào sau đây? Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách dân tộc nhất quán theo nguyên tắc nào sau đây?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi câu 1 trang 47 SBT Lịch sử 10

Câu 1. Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam được hình thành trước hết dựa trên cơ sở nào sau đây?

A. Quá trình đấu tranh xã hội, chống ngoại xâm.

B. Quá trình chinh phục thiên nhiên.

C. Tình cảm gia đình và tình yêu quê hương, đất nước.

D. Quá trình giao lưu văn hoá với bên ngoài.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 17 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Khối đại đoàn kết dân tộc được hình thành trước hết trên cơ sở tình cảm gia đình và tình yêu quê hương đất nước.

Chọn C

Câu 2

Trả lời câu hỏi câu 2 trang 47 SBT Lịch sử 10

Câu 2. Trong thời kì cận - hiện đại, đoàn kết dân tộc Việt Nam được phát huy cao độ thông qua

A. Quá trình tiếp thu văn hoá bên ngoài.

B. Hợp tác kinh tế với nước ngoài.

C. Các hình thức mặt trận.

D. Kế thừa truyền thống của dân tộc.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 17 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Quá trình đoàn kết trong các cuộc đấu tranh xã hội, chống ngoại xâm và chinh phục thiên nhiên đã tạo nên truyền thống yêu nước, đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Chọn C

Câu 3

Trả lời câu hỏi câu 3 trang 47 SBT Lịch sử 10

Câu 3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách dân tộc nhất quán theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển.

B. Chủ trong phát triển kinh tế các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa.

C. Chính sách dân tộc là chiến lược cơ bản, lâu dài, là vấn đề cấp bách.

D. Các dân tộc giữ gìn bản sắc riêng.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 17 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách dân tộc nhất quán theo nguyên tắc: Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển.

Chọn A

Câu 4

Trả lời câu hỏi câu 4 trang 47 SBT Lịch sử 10

Câu 4. Khối đại đoàn kết dân tộc có vai trò đặc biệt quan trọng trong lịch sử dựng nước, giữ nước vì

A, Quá trình dựng nước và giữ nước gắn liền với đoàn kết chinh phục thiên nhiên.

B, Quá trình dựng nước và giữ nước gắn liền với chống giặc ngoại xâm.

C, Đại đoàn kết tạo nên sức mạnh quyết định cho mọi thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập.

D, Đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 17 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc có vai trò đặc biệt quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vì: Đại đoàn kết toàn dân tộc tạo nên sức mạnh quyết định cho mọi thắng lợi, bảo vệ vững chắc nền độc lâp, tự do của đất nước,

Chọn C

Câu 5

Trả lời câu hỏi câu 5 trang 48 SBT Lịch sử 10

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 17 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ kiến thức và hiểu biết thực tiễn, ta có thể hoàn thành bảng trên như sau:

Thời kì dựng nước: Đoàn kết dân tộc được hình thành trong các cuộc đấu tranh xã hội, chống ngoại xâm và chinh phục thiên nhiên, xây dựng và phát triển những nhà nước đầu tiên.

Thời kì cổ - trung đại: các vương triều luôn coi trọng việc đoàn kết chặt chẽ giữa các tầng lớp nhân dân và sự hòa thuận trong nội bộ triều đình để tạo dựng sức mạnh đoàn kết trong xây dựng và bảo vệt đất nước. 

Thời kì cận - hiện đại: Khối đại đoàn kết dân tộc từng bước được xây dựng thành công, đưa các mạng Việt Nam giành được nhiều thắng lợi to lớn. Đặc biệt là khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời (1930), khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy thông qua các hình thức mặt trận phù hợp với từng thời kì cách mạng.

Câu 6

Trả lời câu hỏi câu 6 trang 48 SBT Lịch sử 10

Câu 6. Cho các cụm từ sau: A. chủ quyền biên giới, biển đảo; B. Đại đoàn kết; C. thời đại; D. bảo vệ Tổ quốc.

Hãy:

a) Đặt các cụm từ trên vào chỗ chấm (...) trong đoạn tư liệu dưới đây sao cho phù hợp về vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay,

"………..(1) dân tộc là nhân tổ có vai trò đặc biệt quan trọng khi các quốc gia và toàn nhân loại đang đứng trước những vấn đề lớn của ………..(2) như biển đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, đại dịch, Đặc biệt, trong sự nghiệp ………..(3) hiện nay, đại đoàn kết dân tộc là yếu tố không tách rời với việc khẳng định …….... (4) của Việt Nam”.

b) Liên hệ với những sự kiện đã và đang diễn ra trên thế giới và trong nước để khẳng định Việt Nam cần phát huy khối đại đoàn kết dân tộc.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 17 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

a, Từ kiến thức và hiểu biết thực tiễn, ta có thể điền các từ cho sẵn vào chỗ trống lần lượt như sau:

1, Đại đoàn kết   2, Thời đại   3, Bảo vệ Tổ Quốc   4, Chủ quyền biên giới, biển đảo

b, Đoàn kết giữa các dân tộc một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đã và đang được phát huy cao độ khi có thiên tai, dịch bệnh. 

Nhân dân cả nước chung tay góp sức để giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả do thiên tai bão lũ gây ra.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, nhân dân cả nước đã chung tay, góp sức thực hiện nhiều biện pháp như miền Bắc chi viện, ủng hộ đồ ăn cho người dân ở miền Nam,...

Câu 7

Trả lời câu hỏi câu 7 trang 48 SBT Lịch sử 10

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 17 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

- 3 thông tin cơ bản của mặt trận Việt Minh:

Mặt trận Việt Minh ra đời vào ngày 19/5/1941

Tên gọi chính thức: Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là: Việt Minh)

Mục đích thành lập: "Liên hiệp hết thảy tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, đang cùng nhau đánh đuổi Nhật - Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa".

- Điểm tiến bộ trong chính sách của Việt Minh: tuyên bố các quyền cơ bản của nhân dân, chia ruộng đất cho dân nghèo, ban bố luật lao động ngày làm 8 giờ, xây dựng nền kinh tế quốc dân, phát triển nông nghiệp, mở mang ngân hàng,...

- Đánh giá: Những chính sách của Việt Minh đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện từng bước trong tiến trình cách mạng và sau khi giành được chính quyền.

Câu 8

Trả lời câu hỏi câu 8 trang 49 SBT Lịch sử 10

Câu 8. Nêu những nội dung cơ bản trong chính sách của Đảng và Nhà nước, chính sách dân tộc. Hãy phân tích chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước qua một lĩnh vực cụ thể.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 17 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Những nội dung cơ bản trong chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước

Chính sách về phát triển kinh tế:

+ Hướng đến phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng đồng bào các dân tộc;

+ Gắn với kế hoạch phát triển chung của cả nước, đưa vùng đồng bào các dân tộc thiểu số cùng cả nước tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Chính sách xã hội tập trung vào các vấn đề: giáo dục - đào tạo, văn hoá, y tế, nhằm nâng cao năng lực, thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tạo tiền đề và cơ hội để các dân tộc có đầy đủ điều kiện tham gia quá trình phát triển, trên cơ sở đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào…

Chính sách liên quan đến quốc phòng - an ninh:

+ Củng cố các địa bàn chiến lược.

+ Giải quyết tốt vấn đề đoàn kết dân tộc và quan hệ dân tộc trong mối liên hệ tộc người, giữa các tộc người và liên quốc gia trong xu thế toàn cầu hoá

Câu 9

Trả lời câu hỏi câu 9 trang 49 SBT Lịch sử 10

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 17 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Hội nghị “ Diên Hồng” Được biết đến là hội nghị đại đoàn kết toàn dân tộc, Vua – tôi nhà Trần cùng quyết tâm một lòng đánh đuổi quân Nguyên – Mông, bảo vệ nền tự do, độc lập của nhà nước Đại Việt.

Do đó, phòng họp chính trong toà nhà Quốc Hội có tên là “Diên Hồng” – cơ quan quyền lực cao nhất cả nước, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam như là một hình thức để nhắn nhủ, khắc sâu ý nghĩa của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Câu 10

Trả lời câu hỏi câu 10 trang 49 SBT Lịch sử 10

Câu 10. Theo em, thế hệ trẻ Việt Nam cần làm gì để góp phần xây dựng khối đoàn kết dân tộc?

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 17 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Để góp phần xây dựng khối đoàn kết dân tộc, thế hệ trẻ Việt Nam cần:

-Thường xuyên trau dồi, rèn dũa ý thức, nâng cao đạo đức mỗi ngày

-Phải có thái độ, ý thức đối với công việc, sinh hoạt hàng ngày

-Trau dồi kiến thức, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, biết phê bình và tự phê bình.

-Ủng hộ, tham gia, kêu gọi các hoạt động xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

-Không có lời nói và những hành vi gây chia rẽ đoàn kết dân tộc

-Tìm hiểu về phong tục, tập quán của các dân tộc,...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close