Bài 14. Cơ sở hình thành và phát triển của nền văn minh Đại Việt SBT Lịch sử 10 Cánh Diều

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về khái niệm văn minh Đại Việt?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về khái niệm văn minh Đại Việt?

A. Chủ thể là cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

B. Là nền văn minh đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

C. Phát triển rực rỡ trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

D. Hình thành và phát triển cùng với quốc gia Đại Việt.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ Bài 14 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Văn minh Đại Việt tồn tại và phát triển cùng với quốc gia Đại Việt, được phát triển trong điều kiện độc lập, tự chủ của mỗi quốc gia Đại Việt và tồn tại, phát triển cùng quốc gia Đại Việt.

Chọn B

2

Câu 2. Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc là cơ sở hình thành và phát triển của nền văn minh Đại Việt vì

A. Những di sản và truyền thống của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc tiếp tục được phục hưng phát triển.

B. Không có nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc thi không thể có nền văn minh Đại Việt.

C. Nền độc lập, tự chủ của quốc gia Đại Việt được củng cố vững chắc nên tạo điều kiện cho nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc tiếp tục phát triển.

D. Nhà nước quan chủ chuyên chế thời Văn Lang - Âu Lạc là hình mẫu cho nền Văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ Bài 14 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Văn minh Đại Việt được hình thành và phát triển dựa trên cơ sở kể thừa nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc; nền độc lập tự chủ của quốc gia Đại Việt và tiếp thu có chọn lọc những thành tựu của văn minh bên ngoài.

Chọn A

Câu 3

Câu 3. Yếu tố quyết định sự phát triển rực rỡ của nền văn minh Đại Việt là

A. Sự phục hồi của nền văn minh Âu Lạc.

B. Nền độc lập, tự chủ của quốc gia.

C, Sự tiếp thu tiến bộ văn minh Trung Hoa.

D. Sự tiếp thu tinh hoa văn minh Ấn Độ.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ Bài 14 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Độc lập, tự chủ là nhân tố quan trọng của việc hình thành và phát triển văn minh Đại Việt.

Chọn B

Câu 4

Câu 4. Tại sao nói nền độc lập, tự chủ là cơ sở của nền văn minh Đại Việt?

A. Vì nền độc lập, tự chủ là nguyện vọng tha thiết củạn nhân dân Đại Việt.

B. Vì tiền độc lập, tự chủ là điều kiện thuận lợi để nhân dân xây dựng và phát triển một nền văn hoá dân tộc rực rỡ.

C. Vì chỉ có độc lập, tự chủ thì mới có thể tiếp thu toàn bộ văn minh Trung Hoa, Ấn Độ.

D. Vì không có nên độc lập, tự chủ thì nhân dân Đại Việt không thể đánh thắng giặc ngoại xâm.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ Bài 14 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Nền độc lập tự chủ là cơ sở của nền văn minh Đại Việt vì tiền độc lập, tự chủ là điều kiện thuận lợi để nhân dân xây dựng và phát triển một nền văn hóa dân tộc rực rỡ.

Chọn B

Câu 5

Câu 5. Người Việt đã tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của văn minh Trung Hoa trên những lĩnh vực nào sau đây để làm phong phú nền văn minh Đại Việt?

A. Thể chế chính trị, luật pháp, chữ viết, tư tưởng Nho giáo, giáo dục, khoa cử.

B. Bộ thủy nhà nước, tín ngưỡng cổ truyền, Nho học, kĩ thuật canh tác lúa thượng.

C. Kĩ thuật luyện kim, chăn nuôi gia súc, luật pháp, chữ viết, Đạo giáo,

D. Quan chế, luật pháp, tiếng nói, giáo dục, khoa cử, hệ thống thuỷ lợi.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ Bài 14 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Trong quá trình hình thành và phát triển, ngoài việc kế thừa nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc, người Việt đã tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn minh từ bên ngoài, đặc biệt là văn minh trung Hoa (thể chế chính trị, luật pháp, chữ viết, tư tưởng Nho giáo, giáo dục, khoa cử,...)

Chọn A

Câu 6

Câu 6. Người Việt đã tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của văn minh Ấn Độ trên những lĩnh vực nào sau đây để làm phong phủ nền văn minh Đại Việt?

A. Phật giáo, chữ viết, cách thức xây dựng hệ thống để điều.

B. Tín ngưỡng thờ thần, giáo dục, khoa cử.

C. Phật giáo, nghệ thuật, kiến trúc.

D. Đạo giáo, văn học, khoa học - kĩ thuật.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ Bài 14 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Người Việt đã tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn minh Ấn Độ trên lĩnh vực Phật giáo, nghệ thuật, kiến trúc...

Chọn C

Câu 7

Câu 7. Nền văn minh Đại Việt phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong giai đoạn nào sau đây?

A. Thế kỉ X - đầu thế kỉ XI.

B. Thế kỉ XV - thế kỉ XVII.

C. Thế kỉ XI - đầu thế kỉ XV.

D. Đầu thế kỉ XVIII - giữa thế kỉ XIX.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ Bài 14 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Thế kỉ XI - đầu thế kỉ XV, gắn liền với sự tồn tại của các vương triều Lý, Trần, Hồ. Văn minh Đại Việt tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu đặc sắc.

Chọn C

Câu 8

Câu 8. Chọn từ cho sản dưới đây đặt vào chỗ chấm (...), thể hiện quá trình phát triển của văn minh Đại Việt trong đoạn thông tin sau: A. chính trị,     B. Nho giáo,       C. Lê sơ, D. Phương Tây,      E, khoa cử.

Thế kỉ XV thế kỉ XVII, gắn liền với vương triều ..........(1), Mạc, Lê Trung Hưng. Văn minh Đại Việt tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu đặc sắc, …………(2) có tinh hưởng linh mẽ, Giáo dục, ……….(3) có vai trò to lớn trong đời sống ………..(4), văn hoá. Từ đầu thế kỉ XVI, một số yếu tố văn hoá ……...(5) từng bước du nhập vào Đại Việt.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ Bài 14 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ kiến thức và hiểu biết của bản thân, ta có thể điền vào chỗ trống các từ lần lượt như sau:

1, Lê Sơ

2, Nho giáo

3, Khoa cử

4, Chính trị

5, Phương tây

Câu 9

Câu 9.

 

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ Bài 14 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

a, Hoàn thiện sơ đồ

Quá trình phát triển của nền văn minh Đại Việt

Giai Đoạn

Triều đại

Biểu hiện

Thế kỷ X

Họ Khúc, họ Dương và các Vương triều Ngô, Đinh và Tiền Lê

Đây là giai đoạn văn minh Đại Việt bước đầu được định hình, thông qua công cuộc củng cố chính quyền, phát triển kinh tế, văn hoá.

Thế kỷ XI – đầu thế kỷ XV

Vương triều Lý, Trần, Hồ

Văn minh Đại Việt phát triển mạnh mẽ và toàn diện, tính dân tộc được thể hiện rõ nét, Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo phát triển hài hoà.

Thế kỷ XV – Thế kỷ XVII

Vương triều Lê Sơ, Mạc, Lê Trung Hưng

Văn minh Đại Việt tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu đặc sắc. Nho giáo có ảnh hưởng mạnh mẽ, Giáo dục, khoa cử có vai trò to lớn trong đời sống chính trị, văn hoá. Từ đầu thế kỷ XVI, một số yếu tố văn hoá phương Tây từng bước du nhập vào Đại Việt.

Đầu thế kỷ XVII – giữa thế kỷ XIX

Vương triều Lê Trung Hưng (giai đoạn hậu kỳ), Tây Sơn, Nguyễn

Quốc gia Đại Việt từng bước giai vào khủng hoảng với nhiều biến cố chính trị. Văn minh Đại Việt có dấu hiệu đình trệ và lạc hậu. Mặc dù vậy, một số lĩnh vực văn minh vẫn đạt được những thành tựu đáng kể.

Giữa thế kỷ XIX

Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và đặt chế độ cai trị mới

Nền văn minh Đại Việt chấm dứt.

 

b, Sự phát triển của nền văn minh Đại Việt thế kỉ XV - thế kỉ XVII.

Thời kì này gắn liền với các vương triều Lê sơ, Mạc, Lê Trung hưng.

Văn minh Đại Việt tiếp tục phát triển và đạt nhiều thành tựu đặc sắc: Nho giáo có ảnh hưởng mạnh mẽ, Giáo dục, khoa cử có vai trò to lớn trong đời sống chính trị, văn hoá, Văn hoá phương Tây bắt đầu du nhập,...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close