Trắc nghiệm Bài 2: Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị của hàm số Toán 8 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Chọn khẳng định đúng.

 • A
  Trên mặt phẳng, vẽ hai trục Ox, Oy vuông góc với nhau và cắt nhau tại gốc O của mỗi trục. Khi đó, ta có hệ trục tọa độ Oxy.
 • B
  Trên mặt phẳng, vẽ hai trục Ox, Oy cắt nhau tại O. Khi đó, ta có hệ trục tọa độ Oxy.
 • C
  Trên mặt phẳng, vẽ hai trục Ox, Oy vuông góc với nhau. Khi đó, ta có hệ trục tọa độ Oxy.
 • D
  Cả A, B, C đều sai
Câu 2 :

Cho điểm M(a; b) trong mặt phẳng tọa độ Oxy, khi đó:

 • A
  a là tung độ, b là hoành độ của điểm M
 • B
  \( - a\) là tung độ, b là hoành độ của điểm M
 • C
  \( - a\) là hoành độ, b là tung độ của điểm M
 • D
  a là hoành độ, b là tung độ của điểm M
Câu 3 :

Điểm thuộc trục hoành thì có tung độ bằng:

 • A
  2
 • B
  1
 • C
  0
 • D
  \( - 1\)
Câu 4 :

Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên mặt phẳng tọa độ Oxy là tập hợp tất cả các điểm M có tọa độ:

 • A
  \(M\left( {x;f\left( x \right)} \right)\)
 • B
  \(M\left( {f\left( x \right);x} \right)\)
 • C
  \(M\left( {f\left( { - x} \right);x} \right)\)
 • D
  \(M\left( {x;f\left( { - x} \right)} \right)\)
Câu 5 :

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị hình vẽ như sau:

Chọn đáp án đúng.

 • A
  \(f\left( { - 2} \right) = 1;f\left( 1 \right) = 2\)
 • B
  \(f\left( 1 \right) =  - 2;f\left( 2 \right) = 1\)
 • C
  \(f\left( { - 2} \right) =  - 1;f\left( 1 \right) =  - 2\)
 • D
  Cả A, B, C đều sai.
Câu 6 :

Điểm A(1;3) không thuộc đồ thị hàm số:

 • A
  \(y = x + 2\)
 • B
  \(y = 2x + 1\)
 • C
  \(y = 4 - x\)
 • D
  \(y = {x^2}\)
Câu 7 :

Cho đồ thị hàm số như hình vẽ dưới đây:

Điểm có tọa độ nào sau đây thuộc đồ thị hàm số?

 • A
  (1; 2)
 • B
  (1; 3)
 • C
  (1; 1)
 • D
  (2; 1)
Câu 8 :

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A nằm trên trục tung và có tung độ là 2. Điểm A’ đối xứng với điểm A qua gốc tọa độ O có tọa độ là:

 • A
  A’(-2; 0)
 • B
  A’(0; 2)
 • C
  A’(0; 2)
 • D
  A’(0; -2)
Câu 9 :

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị là hai đoạn thẳng OA và AB như hình vẽ dưới đây. Hàm số \(y = f\left( x \right)\) được cho bởi công thức nào?

 • A
  \(y = x\)
 • B
  \(y = 2\)
 • C
  \(y = \left\{ \begin{array}{l}x\;\;khi\;\;0 \le x \le 2\\2\;\;khi\;\;2 < x \le 7\end{array} \right.\)
 • D
  \(y = \left\{ \begin{array}{l}x\;\;khi\;\;x \le 2\\2\;\;khi\;\;x > 2\end{array} \right.\)
Câu 10 :

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị là hai đoạn thẳng OA và AB, và đồ thị hàm số \(y = g\left( x \right) = \frac{1}{3}x\) như hình vẽ dưới đây:

Có bao nhiêu giá trị của x để \(f\left( x \right) = g\left( x \right)\)

 • A
  0
 • B
  1
 • C
  2
 • D
  3
Câu 11 :

Trong mặt phẳng tọa độ cho các điểm \(M\left( {2;3} \right),N\left( { - 2;3} \right),P\left( {2; - 3} \right);Q\left( { - 2; - 3} \right).\) Trong các đoạn thẳng MP, PQ, NQ, MN, số đoạn thẳng song song với trục hoành là:

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  4
Câu 12 :

Cho hình vẽ:

Tìm tọa độ điểm Q để tứ giác MNPQ là hình vuông.

 • A
  Q(6; 4)
 • B
  Q(4; 2)
 • C
  Q(2; 6)
 • D
  Q(6; 2)
Câu 13 :

Cho đồ thị hàm số \(y =  - 3{x^2} + 1\) và điểm C thuộc đồ thị đó. Nếu tung độ của điểm C là 1 thì tọa độ của điểm C là:

 • A
  \(C\left( { - 1;1} \right)\)
 • B
  \(C\left( { - 1; - 1} \right)\)
 • C
  \(C\left( {0;1} \right)\)
 • D
  \(C\left( {1;0} \right)\)
Câu 14 :

Cho đồ thị hàm số \(y = 6x.\) Điểm A thuộc đồ thị hàm số đó. Biết rằng điểm A có hoành độ bằng 2. Khi đó, tọa độ của điểm A là:

 • A
  \(A\left( {12;2} \right)\)
 • B
  \(A\left( {2;\frac{1}{3}} \right)\)
 • C
  \(A\left( {2;0} \right)\)
 • D
  \(A\left( {2;12} \right)\)
Câu 15 :

Cho hàm số \(y = \left( {2m - 1} \right){x^2}.\) Biết rằng đồ thị hàm số trên đi qua điểm A(1; 1). Khi đó,

 • A
  \(m = 2\)
 • B
  \(m = 0\)
 • C
  \(m = 1\)
 • D
  \(m =  - 1\)
Câu 16 :

: Cho hệ trục tọa độ Oxy, diện tích của hình chữ nhật giới hạn bởi hai trục tọa độ và hai đường thẳng chứa tất cả các điểm có hoành độ bằng 3 và tất cả các điểm có tung độ bằng 2 là:

 • A
  4đvdt
 • B
  5đvdt
 • C
  6đvdt
 • D
  7đvdt
Câu 17 :

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1; 4), B(-3; -4), C(1; 0). Khi đó, diện tích tam giác ABC là:

 • A
  4đvdt
 • B
  8đvdt
 • C
  6đvdt
 • D
  12đvdt

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chọn khẳng định đúng.

 • A
  Trên mặt phẳng, vẽ hai trục Ox, Oy vuông góc với nhau và cắt nhau tại gốc O của mỗi trục. Khi đó, ta có hệ trục tọa độ Oxy.
 • B
  Trên mặt phẳng, vẽ hai trục Ox, Oy cắt nhau tại O. Khi đó, ta có hệ trục tọa độ Oxy.
 • C
  Trên mặt phẳng, vẽ hai trục Ox, Oy vuông góc với nhau. Khi đó, ta có hệ trục tọa độ Oxy.
 • D
  Cả A, B, C đều sai

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Sử dụng định nghĩa hệ trục tọa độ: Trên mặt phẳng, vẽ hai trục Ox, Oy vuông góc với nhau và cắt nhau tại gốc O của mỗi trục. Khi đó, ta có hệ trục tọa độ Oxy.
Lời giải chi tiết :
Trên mặt phẳng, vẽ hai trục Ox, Oy vuông góc với nhau và cắt nhau tại gốc O của mỗi trục. Khi đó, ta có hệ trục tọa độ Oxy.
Câu 2 :

Cho điểm M(a; b) trong mặt phẳng tọa độ Oxy, khi đó:

 • A
  a là tung độ, b là hoành độ của điểm M
 • B
  \( - a\) là tung độ, b là hoành độ của điểm M
 • C
  \( - a\) là hoành độ, b là tung độ của điểm M
 • D
  a là hoành độ, b là tung độ của điểm M

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Sử dụng định nghĩa tọa độ của điểm trong mặt phẳng: Cho điểm M trong mặt phẳng tọa độ Oxy, giả sử hình chiếu của điểm M lên trục hoành Ox là điểm a trên trục số Ox, hình chiếu của điểm M lên trục tung Oy là điểm b trên trục số Oy. Cặp số (a; b) được gọi là tọa độ của điểm M, a là hoành độ, b là tung độ của điểm M.
Lời giải chi tiết :
Cho điểm M(a; b) trong mặt phẳng tọa độ Oxy, khi đó a là hoành độ, b là tung độ của điểm M
Câu 3 :

Điểm thuộc trục hoành thì có tung độ bằng:

 • A
  2
 • B
  1
 • C
  0
 • D
  \( - 1\)

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Điểm thuộc trục hoành thì có tung độ bằng 0.
Lời giải chi tiết :
Điểm thuộc trục hoành thì có tung độ bằng 0.
Câu 4 :

Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên mặt phẳng tọa độ Oxy là tập hợp tất cả các điểm M có tọa độ:

 • A
  \(M\left( {x;f\left( x \right)} \right)\)
 • B
  \(M\left( {f\left( x \right);x} \right)\)
 • C
  \(M\left( {f\left( { - x} \right);x} \right)\)
 • D
  \(M\left( {x;f\left( { - x} \right)} \right)\)

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Sử dụng khái niệm đồ thị của hàm số: Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên mặt phẳng tọa độ Oxy là tập hợp tất cả các điểm \(M\left( {x;f\left( x \right)} \right)\)
Lời giải chi tiết :
Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên mặt phẳng tọa độ Oxy là tập hợp tất cả các điểm \(M\left( {x;f\left( x \right)} \right)\)
Câu 5 :

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị hình vẽ như sau:

Chọn đáp án đúng.

 • A
  \(f\left( { - 2} \right) = 1;f\left( 1 \right) = 2\)
 • B
  \(f\left( 1 \right) =  - 2;f\left( 2 \right) = 1\)
 • C
  \(f\left( { - 2} \right) =  - 1;f\left( 1 \right) =  - 2\)
 • D
  Cả A, B, C đều sai.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

+ Sử dụng khái niệm đồ thị của hàm số: Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên mặt phẳng tọa độ Oxy là tập hợp tất cả các điểm \(M\left( {x;f\left( x \right)} \right)\)

+ Sử dụng định nghĩa tọa độ của điểm trong mặt phẳng: Cho điểm M trong mặt phẳng tọa độ Oxy, giả sử hình chiếu của điểm M lên trục hoành Ox là điểm a trên trục số Ox, hình chiếu của điểm M lên trục tung Oy là điểm b trên trục số Oy. Cặp số (a; b) được gọi là tọa độ của điểm M, a là hoành độ, b là tung độ của điểm M.

Lời giải chi tiết :

Từ hình vẽ ta thấy B(-2;1) và điểm A(1;2) thuộc đồ thị hàm số.

Do đó, \(f\left( { - 2} \right) = 1;f\left( 1 \right) = 2\)

Câu 6 :

Điểm A(1;3) không thuộc đồ thị hàm số:

 • A
  \(y = x + 2\)
 • B
  \(y = 2x + 1\)
 • C
  \(y = 4 - x\)
 • D
  \(y = {x^2}\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Sử dụng khái niệm đồ thị của hàm số: Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên mặt phẳng tọa độ Oxy là tập hợp tất cả các điểm \(M\left( {x;f\left( x \right)} \right)\)
Lời giải chi tiết :

Ta thấy: \(3 \ne {1^2}\) nên điểm A(1;3) không thuộc đồ thị hàm số \(y = {x^2}\)

Câu 7 :

Cho đồ thị hàm số như hình vẽ dưới đây:

Điểm có tọa độ nào sau đây thuộc đồ thị hàm số?

 • A
  (1; 2)
 • B
  (1; 3)
 • C
  (1; 1)
 • D
  (2; 1)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

+ Sử dụng khái niệm đồ thị của hàm số: Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên mặt phẳng tọa độ Oxy là tập hợp tất cả các điểm \(M\left( {x;f\left( x \right)} \right)\)

+ Sử dụng định nghĩa tọa độ của điểm trong mặt phẳng: Cho điểm M trong mặt phẳng tọa độ Oxy, giả sử hình chiếu của điểm M lên trục hoành Ox là điểm a trên trục số Ox, hình chiếu của điểm M lên trục tung Oy là điểm b trên trục số Oy. Cặp số (a; b) được gọi là tọa độ của điểm M, a là hoành độ, b là tung độ của điểm M.  

Lời giải chi tiết :

Nhìn vào đồ thị trong hình vẽ ta thấy, \(x = 1\) thì \(y = 1\)

Vậy điểm có tọa độ (1; 1) thuộc đồ thị hàm số.

Câu 8 :

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A nằm trên trục tung và có tung độ là 2. Điểm A’ đối xứng với điểm A qua gốc tọa độ O có tọa độ là:

 • A
  A’(-2; 0)
 • B
  A’(0; 2)
 • C
  A’(0; 2)
 • D
  A’(0; -2)

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Sử dụng khái niệm đồ thị của hàm số: Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên mặt phẳng tọa độ Oxy là tập hợp tất cả các điểm \(M\left( {x;f\left( x \right)} \right)\)
Lời giải chi tiết :

Vì điểm A nằm trên trục tung và có tung độ bằng 2 nên A(0; 2)

Điểm A’ đối xứng với điểm A qua gốc tọa độ O nên O là trung điểm của đoạn thẳng AA’.

Do đó, A’ thuộc trục tung và có tung độ là \( - 2\)

Vậy A’(0; -2)

Câu 9 :

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị là hai đoạn thẳng OA và AB như hình vẽ dưới đây. Hàm số \(y = f\left( x \right)\) được cho bởi công thức nào?

 • A
  \(y = x\)
 • B
  \(y = 2\)
 • C
  \(y = \left\{ \begin{array}{l}x\;\;khi\;\;0 \le x \le 2\\2\;\;khi\;\;2 < x \le 7\end{array} \right.\)
 • D
  \(y = \left\{ \begin{array}{l}x\;\;khi\;\;x \le 2\\2\;\;khi\;\;x > 2\end{array} \right.\)

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Sử dụng khái niệm đồ thị của hàm số: Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên mặt phẳng tọa độ Oxy là tập hợp tất cả các điểm \(M\left( {x;f\left( x \right)} \right)\)
Lời giải chi tiết :

Nhìn vào đồ thị ta thấy:

Với \(2 < x \le 7\) ta thấy đồ thị hàm số là đường thẳng \(y = 2\)

Với \(0 \le x \le 2\) ta thấy đồ thị hàm số là đường thẳng \(y = x\)

Vậy \(y = \left\{ \begin{array}{l}x\;\;khi\;\;0 \le x \le 2\\2\;\;khi\;\;2 < x \le 7\end{array} \right.\)

Câu 10 :

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị là hai đoạn thẳng OA và AB, và đồ thị hàm số \(y = g\left( x \right) = \frac{1}{3}x\) như hình vẽ dưới đây:

Có bao nhiêu giá trị của x để \(f\left( x \right) = g\left( x \right)\)

 • A
  0
 • B
  1
 • C
  2
 • D
  3

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Sử dụng khái niệm đồ thị của hàm số: Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên mặt phẳng tọa độ Oxy là tập hợp tất cả các điểm \(M\left( {x;f\left( x \right)} \right)\)
Lời giải chi tiết :

Đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) và \(y = g\left( x \right)\) cắt nhau tại điểm O(0;0) và M(6;2)

Với \(x = 0\) thì \(f\left( x \right) = g\left( x \right) = 0\)

Với \(x = 6\) thì \(f\left( x \right) = g\left( x \right) = 2\)

Do đó, có 2 giá trị của x để \(f\left( x \right) = g\left( x \right)\)

Câu 11 :

Trong mặt phẳng tọa độ cho các điểm \(M\left( {2;3} \right),N\left( { - 2;3} \right),P\left( {2; - 3} \right);Q\left( { - 2; - 3} \right).\) Trong các đoạn thẳng MP, PQ, NQ, MN, số đoạn thẳng song song với trục hoành là:

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  4

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Sử dụng định nghĩa tọa độ của điểm trong mặt phẳng: Cho điểm M trong mặt phẳng tọa độ Oxy, giả sử hình chiếu của điểm M lên trục hoành Ox là điểm a trên trục số Ox, hình chiếu của điểm M lên trục tung Oy là điểm b trên trục số Oy. Cặp số (a; b) được gọi là tọa độ của điểm M, a là hoành độ, b là tung độ của điểm M
Lời giải chi tiết :

Biểu diễn các điểm \(M\left( {2;3} \right),N\left( { - 2;3} \right),P\left( {2; - 3} \right);Q\left( { - 2; - 3} \right)\) trên mặt phẳng tọa độ

Nhìn vào đồ thị ta thấy đoạn thẳng song song với trục hoành là MN và PQ.

Câu 12 :

Cho hình vẽ:

Tìm tọa độ điểm Q để tứ giác MNPQ là hình vuông.

 • A
  Q(6; 4)
 • B
  Q(4; 2)
 • C
  Q(2; 6)
 • D
  Q(6; 2)

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Sử dụng định nghĩa tọa độ của điểm trong mặt phẳng: Cho điểm M trong mặt phẳng tọa độ Oxy, giả sử hình chiếu của điểm M lên trục hoành Ox là điểm a trên trục số Ox, hình chiếu của điểm M lên trục tung Oy là điểm b trên trục số Oy. Cặp số (a; b) được gọi là tọa độ của điểm M, a là hoành độ, b là tung độ của điểm M
Lời giải chi tiết :

Điểm P cách điểm N là 4 ô chéo thì điểm Q cũng cách điểm M 4 ô chéo

Điểm N cách trục hoành 2 ô vuông thì điểm Q cách trục hoành 2 ô vuông.

Do đó, điểm Q(6; 2)

Câu 13 :

Cho đồ thị hàm số \(y =  - 3{x^2} + 1\) và điểm C thuộc đồ thị đó. Nếu tung độ của điểm C là 1 thì tọa độ của điểm C là:

 • A
  \(C\left( { - 1;1} \right)\)
 • B
  \(C\left( { - 1; - 1} \right)\)
 • C
  \(C\left( {0;1} \right)\)
 • D
  \(C\left( {1;0} \right)\)

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Sử dụng khái niệm đồ thị của hàm số: Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên mặt phẳng tọa độ Oxy là tập hợp tất cả các điểm \(M\left( {x;f\left( x \right)} \right)\)
Lời giải chi tiết :

Vì tung độ của điểm C là 1 nên \(y = 1\). Thay \(y = 1\) vào \(y =  - 3{x^2} + 1\) ta có:

\(1 =  - 3{x^2} + 1\)

\(0 =  - 3{x^2}\)

\(x = 0\)

Vậy \(C\left( {0;1} \right)\)

Câu 14 :

Cho đồ thị hàm số \(y = 6x.\) Điểm A thuộc đồ thị hàm số đó. Biết rằng điểm A có hoành độ bằng 2. Khi đó, tọa độ của điểm A là:

 • A
  \(A\left( {12;2} \right)\)
 • B
  \(A\left( {2;\frac{1}{3}} \right)\)
 • C
  \(A\left( {2;0} \right)\)
 • D
  \(A\left( {2;12} \right)\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Sử dụng khái niệm đồ thị của hàm số: Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên mặt phẳng tọa độ Oxy là tập hợp tất cả các điểm \(M\left( {x;f\left( x \right)} \right)\)
Lời giải chi tiết :

Điểm A có hoành độ bằng 2 nên \(x = 2.\) Thay \(x = 2\) vào \(y = 6x\) ta có: \(y = 2.6 = 12\)

Vậy A(2; 12)

Câu 15 :

Cho hàm số \(y = \left( {2m - 1} \right){x^2}.\) Biết rằng đồ thị hàm số trên đi qua điểm A(1; 1). Khi đó,

 • A
  \(m = 2\)
 • B
  \(m = 0\)
 • C
  \(m = 1\)
 • D
  \(m =  - 1\)

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Sử dụng khái niệm đồ thị của hàm số: Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên mặt phẳng tọa độ Oxy là tập hợp tất cả các điểm \(M\left( {x;f\left( x \right)} \right)\)
Lời giải chi tiết :

Vì đồ thị hàm số đã cho đi qua A(1; 1) nên \(x = 1;y = 1.\) Thay vào hàm số ta có:

\(1 = \left( {2m - 1} \right){.1^2}\)

\(1 = 2m - 1\)

\(2m = 2\)

\(m = 1\)

Vậy với \(m = 1\) thì thỏa mãn yêu cầu bài toán

Câu 16 :

: Cho hệ trục tọa độ Oxy, diện tích của hình chữ nhật giới hạn bởi hai trục tọa độ và hai đường thẳng chứa tất cả các điểm có hoành độ bằng 3 và tất cả các điểm có tung độ bằng 2 là:

 • A
  4đvdt
 • B
  5đvdt
 • C
  6đvdt
 • D
  7đvdt

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Sử dụng định nghĩa tọa độ của điểm trong mặt phẳng: Cho điểm M trong mặt phẳng tọa độ Oxy, giả sử hình chiếu của điểm M lên trục hoành Ox là điểm a trên trục số Ox, hình chiếu của điểm M lên trục tung Oy là điểm b trên trục số Oy. Cặp số (a; b) được gọi là tọa độ của điểm M, a là hoành độ, b là tung độ của điểm M

+ Sử dụng khái niệm đồ thị của hàm số: Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên mặt phẳng tọa độ Oxy là tập hợp tất cả các điểm \(M\left( {x;f\left( x \right)} \right)\)

Lời giải chi tiết :

Các điểm có hoành độ bằng 3 nằm trên đường thẳng song song với trục tung và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3.

Các điểm có tung độ bằng 2 nằm trên đường thẳng song song với trục hoành và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2.

Do đó, ta có đồ thị hàm số:

Gọi tên các giao điểm như hình vẽ, ta được hình chữ nhật OBCA.

Do đó, diện tích hình chữ nhật OBCA là: \({S_{OBCA}} = OA.OB = 3.2 = 6\) (đvdt)

Câu 17 :

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1; 4), B(-3; -4), C(1; 0). Khi đó, diện tích tam giác ABC là:

 • A
  4đvdt
 • B
  8đvdt
 • C
  6đvdt
 • D
  12đvdt

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Sử dụng định nghĩa tọa độ của điểm trong mặt phẳng: Cho điểm M trong mặt phẳng tọa độ Oxy, giả sử hình chiếu của điểm M lên trục hoành Ox là điểm a trên trục số Ox, hình chiếu của điểm M lên trục tung Oy là điểm b trên trục số Oy. Cặp số (a; b) được gọi là tọa độ của điểm M, a là hoành độ, b là tung độ của điểm M
Lời giải chi tiết :

Biểu diễn các điểm A, B, C trên mặt phẳng tọa độ Oxy ta được:

Kẻ BH vuông góc với AC, khi đó, BH là đường cao trong tam giác ABC.

Diện tích tam giác ABC là:

\({S_{ABC}} = \frac{1}{2}BH.AC = \frac{1}{2}.4.4 = 8\) (đvdt)

close